H-1B Visas

Klasifikasyon H1-B rezève pou imigran ki okipe yon okipasyon espesyal. Imigran an dwe vini Ozetazini tanporèman. Moun ki gen viza a ka gen entansyon imigran e sa pa ta diskalifye yo nan yon rezidans pèmanan. Nou pral diskite sou viza H-1B anba a.

Definisyon Okipasyon Espesyalite:

Yon okipasyon espesyalite defini kòm yon okipasyon ki mande yon diplòm bakaloreya. Imigran an dwe aplike yon konesans teyorik ak pratik ki trè espesyalize. Pozisyon an dwe satisfè youn nan kat kritè sa yo:

 • Yon bakaloreya oswa pi wo degre oswa ekivalan se nòmalman kondisyon minimòm pou pozisyon an.
 • Egzijans degre se komen nan endistri a.
 • Anjeneral, patwon an mande yon diplòm oswa yon ekivalan.
 • Devwa espesifik yo tèlman espesifye ak konplèks ke devwa yo asosye ak reyalizasyon yon degre.

Yon moun ka toujou aplike pou yon viza H-1B si li genyen eksperyans ekivalan nan domèn nan. Dezan eksperyans se ekivalan a yon ane edikasyon.

Aplikasyon Kondisyon Travay:

Anvan yon anplwayè kapab depoze petisyon an, li dwe jwenn yon aplikasyon pou kondisyon travay (LCA) nan men Depatman Travay. LCA a sètifye salè yon moun ki gen H-1B dwe resevwa. Yo dwe peye anplwaye a omwen salè ki genyen nan lokalite a.

H-1B bouchon:

Gen yon limit 65,000 viza pou aplikan ki gen degre bakaloreya. Genyen tou 20,000 viza disponib pou aplikan ki gen diplòm metriz. Nan dènye ane yo, Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini te resevwa twa oswa fwa plis petisyon pase viza ki disponib. Sèvis la te etabli yon sistèm lotri pou chwazi aplikan ki resevwa yon nimewo viza.Enfòmasyon Jeneral:

Gen plizyè petisyon ki egzante de limit la. Aplikan ki gen klasifikasyon an egzante de limit la. Doktè ki te resevwa yon egzansyon pou pwogram rezidans yo tou egzante. Aplikan ki gen òf travay nan yon enstitisyon siperyè ak yon pwogram rechèch ak lekòl ki pa fè pwofi ki afilye ak yon antite gouvènman yo tou egzante.

Limitasyon sou dire:

Yon petisyon H-1B ka apwouve pou jiska 3 ane men li pa ka depase validite LCA a. Viza H-1B gen yon dire maksimòm sis ane, sa vle di ke yon moun ki te itilize sis ane yo dwe kite Etazini sof si li kalifye pou yon eksepsyon. Eksepsyon yo genyen ladan yo aplikan sa yo ki benefisye petisyon I-140 apwouve pou viza imigran.

Peryòd limitasyon an pa aplike pou travayè ki Ozetazini pou sejou tanporè (mwens pase sis mwa). Moun ki gen estati H-4 yo ka pa resevwa ekstansyon pi lwen pase sis ane yo, men yo ka chanje estati a an H-1B paske tan ki pase nan estati H-4 yo pa konte pou sis ane yo.

Manm Fanmi (H-4):

Manm fanmi moun ki gen viza H-1B resevwa estati H-4. Kòm mansyone pi wo a, limit sis ane a pa aplike pou yo. Yo ka resevwa otorizasyon travay pandan yo nan sitiyasyon sa a.

Pwosedi pou jwenn viza H-1B:

Nenpòt petisyon ki gen rapò ak estati H-1B dwe ranpli avèk fòm I-129. Anplwayè a dwe mete yon sipleman estati H ak aplikasyon an. Patwon an dwe peye frè USCIS epi li dwe peye salè ki genyen an nan 30 jou apre apwobasyon an. Frè gouvènman an gen ladan frè aplikasyon an, frè fwod la, ak yon frè $750 oswa $1500 selon kantite anplwaye li anplwaye. Yon anplwaye ki gen estati H-1B ka transfere anplwayè yo. Sepandan, anplwaye a pa ka travay pou plizyè anplwayè san yon petisyon apa nouvo patwon an. Anplwaye a ka kòmanse travay ak nouvo anplwayè a le pli vit ke Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini resevwa petisyon an.

Rele Biwo Lwa American Dream™ pou kesyon ki gen rapò ak petisyon H-1B.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon