Ki jan yo sispann Depòtasyon

Depòtasyon pa fè pati rèv Ameriken pou pèsonn. Nan Biwo Lwa American Dream™, avoka imigrasyon ki gen eksperyans nou yo pare pou pran tout mezi ki disponib pou defann dwa w nan pwosedi ranvwa epi sispann depòtasyon.

Tou depan de sitiyasyon ou, ka genyen plizyè estrateji pou anpeche depòtasyon. Yon avoka defans depòtasyon ki gen eksperyans pral konnen ki taktik pou eseye premye, ak ki jan yo prezante pi bon agiman yo reyalize yon rezilta pozitif.

REYEN OBJEKTIF IMIGRASYON OU

avèk Eksepsyonèl
Sèvis Legal

Ahmad Yakzan se yon avoka imigrasyon ki te viv rèv Ameriken an™. Li vle ede kliyan li yo fè eksperyans lavi sa a tou nan bay sèvis lalwa san parèy atravè American Dream ™ Law Office, PLLC. Konpayi nou an pa sispann nan anyen pou ede kliyan nou yo ak depòtasyon yo, aplikasyon pou kat vèt, aplikasyon azil, ak lòt enkyetid imigrasyon ilegal yo.

Anilasyon anilasyon an

Youn nan estrateji ki gen siksè pou konbat depòtasyon se mande pou Anilasyon Anilasyon. Kondisyon pou kalifye ak pwosedi ki enplike yo diferan selon si ou se yon rezidan pèmanan legal (LPR) ki gen yon kat vèt oswa si ou poko reyalize estati LPR.

Ou ka elijib pou anile ranvwa si w te genyen estati rezidan pèmanan pandan senkan, si w te viv Ozetazini pou omwen sèt ane, epi w pa te kondane w pou yon krim ki grav epi yo pa konsidere w kòm yon risk pou sekirite. Yo ka refize yon demann pou anilasyon anilasyon menmsi ou ranpli kondisyon yo, kidonk li esansyèl pou prezante prèv ki montre poukisa retire elèv la pa apwopriye nan sitiyasyon ou.

Yon moun ki pa gen estati LPR men ki te viv Ozetazini pou omwen dis ane ka gen retire elèv la si yo ka montre ke retire elèv la ta lakòz yon "fantil ki kalifye" soufri difikilte. Yon fanmi ki kalifye ta dwe yon mari oswa madanm, timoun, oswa paran ki se yon sitwayen oswa LPR. Pou reyisi ak yon demann pou anilasyon, ou dwe prezante prèv konvenkan ki montre bon karaktè moral, rezon konvenkan pou kisa yo ta dwe anile ou, ak difikilte ki ta lakòz si yo te depòte ou.

Egzanpsyon

Anpil aspè nan lwa imigrasyon bay jij imigrasyon diskresyon pou pèmèt yon moun rete Ozetazini menm si yo te fè yon bagay ki ta nòmalman soumèt yo nan depòtasyon. Ekip ki gen konesans nan American Dream™ Law Office kapab detèmine si li ta gen sans pou w aplike pou youn oswa plizyè dispans pou sispann depòtasyon nan ka w la.

Avoka ou a ka konvenk jij la ke ou merite yon dispans akòz rezon tankou:

  • Ou viktim yon krim
  • Nenpòt move zak ou te fè pa t 'grav epi ou pa te komèt okenn lòt ofans
  • Retire w t ap lakòz gwo difikilte pou fanmi ki kalifye yo
  • Nenpòt move aksyon ou te fè se te yon bon bout tan e ou te demontre bon karaktè moral

Kondisyon pou egzansyon yo ka byen espesifik, kidonk li enpòtan pou w konprann kijan pou pwouve ke yon egzansyon patikilye jistifye nan sikonstans yo.

Lòt Estrateji pou Sispann Depòtasyon

Souvan gen anpil lòt taktik ki disponib pou defans depòtasyon, men ou gen plis opsyon pi bonè ou kòmanse pwosesis la. Pa egzanp, ou ta ka elijib pou chèche azil, ou ta ka aplike pou ajisteman estati pou vin yon LPR, oswa ou ka kalifye pou amnisti.

Pi bon fason pou chèche konnen sa ki ka posib nan ka w la se pale ak yon avoka defans depòtasyon pi vit posib. Si tout lòt estrateji echwe, pi bon opsyon tanporè ou ta ka antreprann yon depa volontè ki pral fè li pi fasil pou ou retounen.

Kontakte yon Avoka defans Depòtasyon Dedye Jodi a

Nan Biwo Lwa American Dream™, nou pa vle wè fanmi w pèdi espwa paske depòtasyon ap parèt sou orizon an. Ekip defans depòtasyon nou an ap goumen nan non w pou rive jwenn pi bon rezilta posib epi anpeche retire elèv la. Kontakte nou kounye a pou kòmanse.