Petisyon pou retire kondisyon rezidans pèmanan (I-751)

Amannman Fwòd Maryaj yo te pase pa Kongrè a an 1986 te etabli a Rezidans Kondisyonèl klasifikasyon. Objektif prensipal amannman sa yo se anpeche fwod nan maryaj ki baze sou Ajisteman estati aplikasyon yo. Amannman yo mande ke Benefisyè a nan yon Ajisteman estati ka pou aplike pou retire li kondisyon rezidans pèmanan lè w ranpli yon aplikasyon I-751 90 jou anvan dezyèm anivèsè apwobasyon inisyal la. Ajisteman estati aplikasyon an.

Kiyès ak Kilè Ou dwe Depoze Petisyon Ou a?

Yon benefisyè nenpòt petisyon I-130 ki baze sou maryaj, yon sitwayen ameriken oswa yon rezidans pèmanan legal depoze, dwe depoze a. I-751 aplikasyon si li te akòde rezidans pèmanan kondisyonèl okòmansman. Yo ta bay yon Benefisyè estati sa a si maryaj li ak sitwayen ameriken an oswa rezidan pèmanan an gen mwens pase 2 zan. Benefisyè ki marye ak moun ki fè demann lan depi plis pase 2 zan resevwa rezidans pèmanan san okenn kondisyon.

Benefisyè a dwe depoze petisyon an 90 jou anvan ekspirasyon an Rezidans Kondisyonèl.

Èske mwen oblije ranpli ansanm ak mari oswa madanm mwen?

Si w toujou marye ak konjwen moun ki fè demann lan nan moman w ap fè demann lan, ou ta dwe aplike ansanm. Yon petisyon ansanm pa ta posib si oumenm ak mari oswa madanm ou separe oswa divòse, li rekòmande pou aplike pou youn nan dispans yo diskite anba a.

Konjwen mwen ak mwen divòse, Kisa mwen ta dwe fè kounye a?

Si w pa abite ak mari oswa madanm ou ankò, oswa si w divòse kounye a, ou ka aplike pou youn nan egzansyon ki disponib anba yo. INA §216(c)(4). Anons sa yo enkli:

 • Egzansyon Extreme Hardship: egzansyon sa a disponib pou Aplikan ki gen retire li ta mennen nan difikilte ekstrèm nan yon fanmi ki kalifye.
 • Maryaj Bòn Lafwa: dispans sa a disponib pou yon Aplikan ki te antre nan maryaj la ak bòn lafwa, epi yo te sispann maryaj la apa lanmò konjwen moun ki fè demann lan.
 • Egzansyon Konjwen Battered: egzansyon sa a disponib si Moun ki fè Petisyon an te maltrete Rezidan Kondisyonèl la oswa maltrete pandan peryòd rezidans kondisyonèl la.

Yon Benefisyè pa oblije tann pou aplike pou youn nan egzansyon sa yo jiska 90 jou anvan kondisyon yo ekspirasyon epi li ka ranpli nenpòt ki lè.

Ki prèv mwen ta dwe ranpli?

Gen plizyè desizyon ki soti nan Komisyon Dapèl Imigrasyon an ki fè fas ak sifizans prèv la nan ka sa yo. Gen kèk nan prèv ou ta dwe konsidere enkli nan petisyon ou a enkli:

 • Batistè pou nenpòt timoun
 • Asirans sante ak machin
 • Ipotèk ansanm ak lòt prè ansanm
 • Bòdwo sèvis piblik ak telefòn

Sa a se pa yon lis konplè epi ou ta dwe konsilte yon avoka imigrasyon anvan ou depoze petisyon ou a.

Yo te refize demann mwen an, kounye a kisa?

Dapre Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon an, yon refi petisyon I-751 pa Sèvis la mennen nan inisyasyon nan pwosedi pou retire elèv la kont Aplikan an. Aplikan an ka renouvle aplikasyon an devan Jij Imigrasyon an. Aplikan an ka renouvle aplikasyon pou egzansyon li tou.

Li enpòtan pou mete aksan sou lefèt ke Aplikan an rete yon rezidans pèmanan legal jiskaske jij imigrasyon an pran yon desizyon final.

Tanpri anboche yon avoka anvan ou ranpli yon aplikasyon I-751, paske yo konplike anpil epi yo gen gwo konsekans si Sèvis la refize yo. Rele nou oswa kontakte nou pou yon konsiltasyon.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon