Si yon moun gen DACA kounye a epi li ekspire talè, èske yo ka ranpli yon renouvèlman?

Si DACA ou a ekspire talè oswa si li deja ekspire, ale pi devan epi aplike pou yon renouvèlman; omwen, sa pral mete w nan keu pou w aplike pou rezidans pèmanan si lalwa ta dwe pwolonje pou moun ki te resevwa DACA apati yon sèten dat. Lè ou nan keu la vle di tou ke si yo jwenn refize ou ilegalman, ou ka aktyèlman lajistis gouvènman federal la pou jwenn DACA, ki se konbyen nan pwosè sa yo te kòmanse.

Sou yon gwoup Facebook pou litij federal, konsèy tout avoka imigrasyon yo ap bay se pou ale pi devan epi aplike, epi si yo refize w, nou pral pase nan tribinal federal si nou bezwen. Avèk dè milye de moun ki swiv konsèy sa a, yon pwosè ta ka tounen yon aksyon kolektif, ki ta ka gwo litij kont gouvènman an.

E si mwen pa janm genyen DACA? Èske mwen ka aplike kounye a?

Si ou pa janm te gen DACA, mwen rekòmande ou aplike de tout fason. Pwobableman pwogram nan pral pwolonje byento, ki mennen nan yon foul moun ki aplike, epi lè sa rive, ou pral gen priyorite si ou aplike anvan 21 Janvye. Menmsi USCIS aktyèlman rejte premye aplikan yo (malgre desizyon Tribinal Siprèm lan), litij New York te bay lòd pou yo kòmanse aksepte yo. Chanjman kap vini yo ta ka pave wout la pou nouvo aplikan yo.

Mwen te fè Gouvènman an konfyans ak done mwen lè mwen te aplike pou DACA. Èske yo ka itilize enfòmasyon sa yo pou yo depòte mwen?

Dapre pwogram DACA aktyèl la, gen yon pwomès ke gouvènman an pa pral sèvi ak enfòmasyon ou te bay nan okenn fason pou fè ou depòte. Pandan kat dènye ane yo, sepandan, te toujou pè ke administrasyon an ta ka itilize enfòmasyon yo depòte imigran de tout fason. Si sa ta rive, ou ta dwe anboche yon bon avoka imigrasyon pou defann ou, epi ou ka aktyèlman lajistis dapre Lwa Federal Administrative Procedures Act. Lwa federal ta dwe pwoteje ou, paske DACA se te yon lòd egzekitif.

Ki sa ki Aksyon an Difere pou Paran yo Pwogram Ameriken ak Rezidan Pèmanan Legal?

DAPA se menm jan ak DACA men pou moun ki se paran Sitwayen Etazini ak rezidan pèmanan. Yo estime ke gen anviwon 13 milyon imigran dokimante ki gen timoun oswa yon mari oswa madanm ki se sitwayen ameriken. DAPA gen entansyon anpeche moun ki gen fanmi imedya ki se sitwayen oswa rezidan pèmanan yo pa depòte si yo menm yo pa kalifye anba DACA.

Ki sa ki te pwopoze a DAPA Kondisyon pou Elijiblite?

Egzijans DAPA yo trè pre sa yo ki nan DACA pwogram. Ou dwe paran yon sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan. Ou dwe rete Ozetazini depi 1ye janvye 2010, dat DAPA lòd la (ki diferan de dat DACA a, paske DAPA se te yon ekstansyon dezyèm lòd DACA a), epi ou dwe prezan Ozetazini. 1ye janvye 2010. Ou pa ta dwe gen estati legal nan moman ke lòd la te aktyèlman egzekite.

Anplis de sa, ou pa kapab kondane pou yon ofans kriminèl, ki gen ladan toude krim ak deli grav. Paske Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite (INA) pa presize sa ki ta dwe konsidere kòm yon deli grav, se USCIS pou detèmine, epi te gen anpil deba sou sa ki ta dwe epi ki pa ta dwe konsidere. Definisyon aktyèl la nan USCIS se swa yon krim ki enplike moral turpitude (CIMT) oswa yon krim ki agrave ki lakòz plis pase yon ane nan prizon. An 2010, posesyon te lakòz anpil aplikasyon yo te rejte, kidonk definisyon sa a eseye adrese ofans pou raje oswa menm jan an (ki ka anile ak yon dispans).

Pou plis enfòmasyon sou Ekspire ak renouvèlman DACA nan 2020-2021, an premye konsiltasyon se pwochen pi bon etap ou. Jwenn enfòmasyon ak repons legal w ap chèche lè w rele 1-888-963-7326 jodi a.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*