Reantre ilegal

Rantre ilegal se yon bagay ki grav. Gouvènman federal la pouswiv endividi ki gen yon lòd pou yo ranvwaye alavans, anba 8 USC 1326, si yo retounen Ozetazini apre yo fin retire yo. Sa ap mennen nan lajistis ou nan tribinal federal, epi apre yo retire nan peyi Etazini. Akizasyon pou reantre Ozetazini ilegalman se yon akizasyon krim epi li kapab mennen nan yon santans pou omwen dezan ak retire elèv la nan peyi Etazini. Lwa a amelyore santans lan selon pouswit anvan yo, plizyè kondanasyon kriminèl, oswa yon kondanasyon pou yon krim ki agrave dapre INA §101(a)(43).

Ki sa ki konstitye Reantre ilegal?

Kongrè a, yon fason pou dekouraje moun antre Ozetazini apre yo fin retire li, kriminalize retounen ilegal Ozetazini. Gouvènman an pral pouswiv moun sa yo ki te retounen ilegalman:

  • Moun ki te refize antre Ozetazini;
  • Moun ki te eskli nan peyi Etazini;
  • Moun ki te depòte soti nan Etazini;
  • Moun ki te retire nan peyi Etazini; oswa
  • Moun ki te kite Etazini deja ak yon lòd eksklizyon, depòtasyon, oswa retire.

Moun sa yo t ap akize pou retounen ilegal si yo eseye retounen Ozetazini nan yon fason san papye oswa yo jwenn yo Ozetazini apre yo fin antre.

Poukisa ou ta dwe anboche yon avoka imigrasyon pou defann ou?

Youn nan defans yo nan chaj sa a si yon atak kolateral sou kache lòd pou retire anvan an. Nan anpil ka, sitou ak ansyen lòd ranvwa, dwa imigran a nan yon pwosè jis yo te ka vyole. Vyolasyon sa yo ta prejidis pou defann akizasyon an nan tribinal federal. Yon avoka imigrasyon ta kapab jwenn pwoblèm sa yo ak pwosedi pou retire yo kache.

Yon lòt fason pou defann chaj la ta dwe deplase pou relouvri pwosedi pou retire elèv la. Yon Mosyon pou Relouvri ta posib si yo te jije lwa ki mennen nan retire li an konstitisyonèl. Pa ekzanp, yon imigran ki te deja retire pou komèt yon "krim vyolans" ta ka anmezi pou diskite ke Tribinal Siprèm nan Dimaya te chanje definisyon krim sa a epi yo ta dwe ranvwaye lòd pou yo retire. Re-ouvèti sa yo ta dwe mennen nan ranvwaye chaj la retounen ilegal.

Anboche Biwo Lwa American Dream™ pou Defann Ou nan Ka w la

Avoka Ahmad Yakzan te reprezante anpil moun nan pwosedi ranvwa e li ta plis ke kontan pou ede w nan ka retounen ilegal ou a. Rele nou jodi a oswa itilize fòm ki anba a pou kontakte nou pou yon konsiltasyon.

  • Anboche Nou Pou Ka Reantre Ilegal Ou
  • Avoka Ahmad Yakzan nonmen kòm yon Lwa Jistis Kriminèl (CJA)
  • Avoka pou Reantre ilegal ak Ekstradisyon
  • Kite Eksperyans nou an nan defans retire defann ou
  • Avoka defans pou retire ak depòtasyon