Avoka Visa Imigrasyon Fanmi nan Tampa, FL

Avèk lòt lokal biwo nan St. Petersburg, Orlando, Washington DC, ak Miami

Si w se yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan pèmanan legal epi w vle ede fanmi w imigre Ozetazini, ale nan Biwo Lwa American Dream pou w jwenn èd. Avoka imigrasyon fanmi nou an ka ede w konprann pwosesis imigrasyon nan Miami, St. Petersburg, Orlando, ak Tampa, FL, ansanm ak Washington DC.

Kijan Nou Ka Ede Ou?

Objektif nou se reyini fanmi yo. Lè ou rankontre avèk nou, n ap pase sou tout detay sou pwosesis imigrasyon an, ki gen ladann ki dokiman pou ranpli, ki dat priyorite pou divès manm fanmi yo, ak ki kondisyon pou imigrasyon.

Dapre lwa Etazini, manm fanmi imedya yo se yo ki ka prèske imedyatman imigre san yo pa tann. Manm fanmi imedya yo se nenpòt timoun, mari oswa madanm, oswa frè ak sè yon sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan legal. Sepandan, tout manm fanmi yo sijè a kategori preferans, kidonk nou pral gide ou atravè pwosesis la pou ou ka fasilite imigrasyon fanmi an san reta oswa konplikasyon.

Nou pral eksplike tou responsablite ou kòm sponsor a. Pa egzanp, sipòtè yo dwe toujou yon sitwayen ameriken oswa yon sitwayen pèmanan legal, fè 125% nan nivo povrete a, fè yon petisyon pou manm fanmi yo, epi yo dwe marye ak mari oswa madanm anvan petisyon an depoze.

Finalman, nou pral eksplike tou ki jan evènman lavi tankou maryaj, divòs, natiralizasyon, ak lanmò ka chanje oswa afekte chanjman priyorite yo. Lwa imigrasyon kapab yon bagay ki difisil, men nou la pou ede w konprann tout dwa ou genyen ak etap ou bezwen pran.

Poukisa kwè nan nou?

Lè ou bezwen yon avoka viza imigrasyon fanmi ki gen sousi, ale nan Ahmad Yakzan, yon imigran li menm. Nan American Dream Law Office, nou bay priyorite pousantaj rezonab, kominikasyon efikas, ak konvenyans kliyan. Devouman sa a pou ede w reyisi nan efò imigrasyon w yo montre atravè anpil moun nou yo 5-zetwal revize.

Pou planifye yon konsiltasyon, tanpri rele jodi a nan 1-888-963-7326.