Bon Imigrasyon ak Detansyon Obligatwa

Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon an prevwa liberasyon sou yon kosyon ak libète libète. INA §236(a). Yo ta dwe akòde bon sa yo sof si moun nan se yon menas pou sekirite piblik oswa si li sijè a detansyon obligatwa. INA §236(c). Pwokirè Jeneral la ka revoke ak arete imigran an nenpòt ki lè. INA §236(b).

Estanda ak Kritè nan Bon imigrasyon

Yon jij imigrasyon ta dwe bay yon kosyon sòf si moun nan gen chans pou li sove, se yon menas pou sekirite piblik, oswa si li sijè a detansyon obligatwa. Matter of Patel, 15 I&N Desanm 666 (BIA 1976). Imigran an gen chay prèv lè li rive menas sekirite piblik la. 8 CFR §§236.1(c)(8), 1236.1(c)(8). Sepandan, yon odyans sou kosyon ka nesesè nan ka detansyon pwolonje. Tribinal Siprèm lan deside ke INA 236(b) pa egzije yon odyans apre sis mwa detansyon. Jennings kont Rodriguez, 138 S.Ct. 830 (2018). Tribinal la, sepandan, ranvwaye ka a tribinal pi ba a pou konsidere defi konstitisyonèl lwa a.

Kritè Jeneral pou Obligasyon

Nan Matter of Patel, 15 I&N Desanm 666 (BIA 1976), la Komisyon Apèl pou Imigrasyon te dekri kritè sa yo pou yon kosyon imigrasyon:

 • Adrès fiks nan peyi Etazini
 • Longè rezidans Ozetazini
 • Lyen fanmi
 • Dosye aparans nan tribinal la
 • Istwa Travay
 • Dosye kriminèl
 • Akizasyon kriminèl annatant
 • Istwa vyolasyon imigrasyon
 • Fason antre
 • Manm nan òganizasyon kominotè yo
 • Kapasite finansye pou poste yon kosyon

Yon chanjman nan sikonstans imigran an, ki gen ladan l pèdi ka ranvwa l, ka mennen nan yon ogmantasyon nan kosyon an. Matter of Sugay, 17 I&N Desanm 637 (BIA 1981). Kòm mansyone pi wo a, nan Jennings, Tribinal Siprèm lan deside ke lwa a pa gen yon limit 6 mwa implicite sou detansyon. Imigrasyon ak Ladwàn Ranfòsman ka sèvi ak lòt fòm anprizònman ki pa detansyon fizik. Altènativ sa yo enkli:

 1. Pwogram Entansif Sipèvizyon Aparans (ISAP)
 2. Ranfòse Sipèvizyon/Rapò (ESR)
 3. Siveyans Elektwonik

Jij Imigrasyon an ka rekonsidere fòm sipèvizyon ki pa siveyans. Zafè Garcia-Garcia, 25 I&N Desanm 93 (BIA 2009).

Pwosedi Kosyon

Direktè Distri a ki gen jiridiksyon sou imigran an pran premye detèminasyon sou kosyon an. Direktè a dwe bay rezon desizyon an. Zafè Daryoush, 18 I&N Desanm 352 (BIA 1982). Yo dwe bay imigran an aksè nan Dosye Etranje li. Dent v, 627 F.3d 365, 371-76 (9yèm Cir. 2010). Apre detèminasyon inisyal la pa ICE, mosyon pou redetèminasyon ta dwe fè bay jij imigrasyon an. Zafè PCM-, 20 I&N Desanm 432 (BIA 1991). Pwosedi kosyon sa yo separe e apa de pwosedi pou retire elèv yo. Zafè RSH-, 23 I&N Desanm 629, 630 (BIA 2003). Osi lontan ke moun nan nan prizon, li ka fè mosyon siksesif pou redetèminasyon. Zafè Uluocha, 20 I&N Desanm 133 (BIA 1989).

Detansyon Obligatwa

Dapre 212(d)(2), yo arete kèk moun nan fwontyè a epi yo jwenn li pa kalifye pou yon kosyon men yo ka aplike pou libète libète. Moun sa yo gen ladan imigran yo konsidere kòm etranje ki arive jan sa defini anba 8 §§CFR 1.2. Gwoup moun sa a gen ladann rezidan pèmanan legal ki retounen yo k ap chèche admisyon dapre INA §101(a)(13)(C). Kòm mansyone pi wo a, Tribinal Siprèm nan Jennings te deside ke lwa a pa enkli yon limit 6 mwa implicite sou detansyon.

Detansyon obligatwa aplike tou pou moun ki mansyone nan INA §236(c). Seksyon lwa sa a aplike pou moun sa yo:

 • Moun ki pa admisib paske yo te komèt yon krim dapre INA 212(a)(2)
 • Moun ki depòtabl paske yo te komèt plizyè krim ki enplike malè moral, krim agrave, yon ofans dwòg, yon ofans zam afe, oswa trayizon
 • Moun ki te komèt yon krim ki enplike moralite ak yon santans ki gen plis pase 1 an
 • Moun ki enplike nan aktivite teworis yo

Dispozisyon sa a aplike pou moun ki lage apre 9 oktòb 1998. Zafè Garcia Arreola, 25 I&N Desanm 267, 269 (BIA 2010). Dat efektif INA 236(c) se te 1ye avril 1997.

Pwosedi anba Detansyon Obligatwa

Malgre ke jij imigrasyon an pa gen jiridiksyon sou yon moun ki tonbe anba detansyon obligatwa, yo kenbe jiridiksyon sou klasifikasyon moun nan. Zafè Jozèf, 22 I&N Desanm 799 (BIA 1999). Gen yon dispozisyon pou rete otomatik nan lalwa lè Depatman Sekirite Enteryè depoze yon avi sou entansyon pou fè apèl.

Tanpri rele nou si yo te mete w nan pwosedi pou retire w. Resevwa yon kosyon pandan deplasman ka se sèl fason pou w rete ak fanmi w pandan w nan pwosedi pou deplasman. Anplwaye yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans tankou Ahmad Yakzan ta ka diferans ou bezwen an.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon