Sistèm Tribinal Imigrasyon an

Rankontre Avoka Imigrasyon nou an

Sistèm lwa imigrasyon Etazini an konplèks. Kounye a, biwo Egzekitif pou Revizyon Imigrasyon (EOIR) sipèvize tribinal imigrasyon Ozetazini. Biwo a se yon sipòtè Depatman Jistis la. Pwokirè Jeneral Etazini se manm kabinè k ap sipèvize sistèm nan. Sistèm aktyèl la gen ladann tribinal imigrasyon ki pi ba atravè peyi a. Se Board of Immigration Appeals (BIA) ki deside kontestasyon tribinal imigrasyon yo nan Falls Church, Virginia. Yo fè apèl kont desizyon Konsèy la bay tribinal sikwi federal ki gen jiridiksyon.

Tribinal Imigrasyon

Gen senkant-uit tribinal imigrasyon atravè peyi a. Jiridiksyon yo limite géographiqueman pa kòd postal. Se jij imigrasyon ki fè odyans devan tribinal yo. Se Pwokirè Jeneral la ki chwazi jij imigrasyon yo. Jij imigrasyon yo se avoka ki se ofisye odyans administratif. Se Jij Chèf Imigrasyon an ki jere chak tribinal imigrasyon, ki nonmen tou.

Jij imigrasyon yo tande mosyon yo epi yo fè odyans mèt ak odyans endividyèl yo. Yo aksepte prèv epi admèt li nan dosye a. Jij imigrasyon yo gen gwo diskresyon sou pwosedi yo epi yo ka poze moun ki reponn yo kesyon yo nan pwosedi ranvwa yo.

Jij imigrasyon yo gen otorizasyon tou pou tande mosyon pou relouvri, kontinye oswa mete fen nan pwosedi yo. Pou yon lis tribinal imigrasyon, vizite lyen sa a.

Konsèy Apèl Imigrasyon an

Komisyon Konsèy la se kò a apèl nan sistèm nan. Li tande kontestasyon, mosyon, ak kontestasyon nan kèk desizyon ajans administratif yo. I annan 21 Manm Board ki enkli en Chairman e en Vis Chairman. Konsèy la pran desizyon swa pa yon sèl manm oswa yon panèl jij. Desizyon li yo obligatwa pou tout jij imigrasyon atravè peyi a. Desizyon sa yo se swa ki pibliye desizyon obligatwa oswa desizyon ki pa obligatwa. Desizyon obligatwa yo pibliye sou entènèt epi òganize atravè volim. Desizyon sa yo gen ladan tou desizyon ki pibliye pa Biwo Apèl Administratif, enstitisyon apèl pou Depatman Sekirite Enteryè.

Komisyon Konsèy la gen otorizasyon pou tande mosyon pou relouvri, rekonsidere, oswa mete fen nan pwosedi yo.

Vizite lyen sa a pou w wè estrikti Komisyon Konsèy la.

Tribinal Federal yo

Tribinal federal yo gen jiridiksyon pou revize desizyon Konsèy Apèl pou Imigrasyon an. Tribinal Federal yo ka revize desizyon final konsèy la. Tribinal yo revize tou desizyon Komisyon Konsèy la ki gen rapò ak Mosyon pou Relouvri, Mosyon pou Rekonsidere, ak Mosyon pou Mete fen.

Premye etap ou dwe pran pou w envoke revizyon federal la se pou w depoze yon Petisyon pou Revizyon nan tribinal federal ki gen jiridiksyon sou ka w la. Gen 13 tribinal sikwi atravè peyi a, ki gen ladan DC ak sikui federal ki sitiye nan Distri Kolonbi. Tribinal federal yo genyen tou jiridiksyon pou revize desizyon Tribinal Distri yo ki gen rapò ak petisyon imigrasyon.

Kòm pwobableman ou ka wè nan diskisyon ki anwo a, sistèm nan trè konplèks. Ou ta dwe anboche yon avoka imigrasyon konpetan pou ede w navige li.

 • Sistèm Tribinal Imigrasyon an
 • Petisyon pou Revizyon pa Tribinal Apèl Awondisman an
 • Komisyon Apèl pou Imigrasyon
 • Komisyon Konsèy Apèl Imigrasyon Avoka
 • Mosyon pou Relouvri Pwosedi pou retire yo

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon