Inadmisibilite Dapre Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon

Inadmisibilite se enkapasite yon imigran pou yo admèt Ozetazini. Rezon sa yo ki nan lis nan INA Seksyon 212. Gen plizyè rezon pou inadmisibilite ki gen ladan sante, aktivite kriminèl, sekirite nasyonal, fwod ak bay manti, ranvwa anvan, ak prezans ilegal nan peyi Etazini. Genyen egzansyon ki disponib pou kèk nan rezon sa yo, tankou fwod oswa defòmasyon. Kèk rezon, tankou teworis, pa gen dispans sa yo. Yo pèmèt dispans, nan kèk ka, si moun nan gen yon "fanmi ki kalifye" ki ta gen gwo difikilte si moun nan pa admèt. Nan paj sa a, nou pral diskite sou kèk nan rezon sa yo ak egzansyon yo.

Rezon Sante Piblik pou Inadmisibilite

Gen kèk kondisyon sante ki entèdi kèk moun pou yo admèt Ozetazini. Kondisyon sa yo enkli:

 • Chankroyid;
 • Gonore;
 • Granulom inguinal;
 • Lèp enfektye;
 • Lymphogranuloma venereum;
 • Sifilis enfektye; epi
 • Tibèkiloz aktif.

Lwa a entèdi tou moun ki gen sèten maladi mantal ak fizik ki gen anpil chans pou yo rekòmanse pou yo admèt Ozetazini. Anplis, yon moun ki se yon abi dwòg oswa adikte soti nan yo te admèt nan peyi Etazini. Gen kèk nan rezon sa yo ki anile dapre Seksyon 212(g) Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon.

Rezon kriminèl pou inadmisibilite

Rezon kriminèl inadmisibilite yo enkli bagay sa yo:

 • Krim ki enplike Moral Turpitude (CIMTs);
 • Vyolasyon nenpòt lwa sou sibstans kontwole nan peyi Etazini oswa aletranje;
 • Plizyè kondanasyon kriminèl;
 • Trafik Dwòg;
 • Pwostitisyon;
 • Vis komèsyalize;
 • Afimasyon iminite kont lajistis;
 • Vyolasyon libète relijye;
 • Trafik moun; epi
 • Lajan Lajan.

Definisyon krim sa yo konplike. Pa egzanp, lalwa pa defini yon Krim ki enplike Moral Turpitude (CIMT). Sepandan, tribinal federal yo ak Komisyon Konsèy Imigrasyon an klase plizyè krim, tankou fwod ak krim vyolans, kòm Krim ki enplike malè moral. Ou ta dwe konsilte ak yon avoka imigrasyon konsènan nenpòt krim anvan ou aplike pou nenpòt benefis imigrasyon.

Fwod oswa defòmasyon rezon pou inadmisibilite

Sa a rezon inadmisibilite se youn nan pi souvan itilize pou refize benefis imigrasyon. Pou yo pa admisib pou rezon sa a ou dwe:

 • Fè yon fo deklarasyon, alekri oswa oral, bay yon ofisye gouvènman Etazini;
 • Defòmasyon an dwe materyèl, sa vle di ke li ale nan kè benefis la
 • Moun nan dwe gen entansyon fè defòmasyon konsa

 

Prezans ilegal ak Ranvwa alavans Motif Inadmisibilite

Lwa a entèdi moun ki te akimile prezans ilegal Ozetazini antre Ozetazini. Imigran ki te retire tou deja yo pral inadmisib tou. Yon imigran ki akimile 180 jou nan prezans ilegal Ozetazini yo pral entèdi pou yo antre nan Etazini yo pral entèdi pou antre Ozetazini pou 3 zan. Yon moun ki akimile plis pase 360 ​​jou nan prezans ilegal yo pral entèdi pou 10 ane.

Imigran ki te deja retire Ozetazini yo tou anpeche yo antre. Sepandan, tout moun sa yo ka aplike pou egzansyon inadmisibilite si yo gen "fanmi ki kalifye" ki ta gen difikilte si yo pa admèt moun nan.

Egzansyon Inadmisibilite

Kòm mansyone pi wo a, sèten moun ki pa admisib dapre rezon sa yo ka aplike pou yon Egzansyon Inadmisibilite lè l sèvi avèk fòm I-601, Aplikasyon pou Egzansyon pou rezon inadmisibilite. Yo ta apwouve egzansyon an si moun nan montre fanmi li ki kalifye yo t ap soufri twòp si yo pa admèt moun nan.

Moun ki akimile prezans ilegal epi ki Ozetazini ka aplike pou yon egzansyon pwovizwa pou inadmisibilite anvan yo pati. Fòm dispans sa a ranpli lè w itilize pou I-601A, Aplikasyon pou Egzansyon Pwovizwa pou Prezans Illegal.

Kontakte nou jodi a nan 1-888-963-7326 pou w planifye yon sesyon estrateji pou diskite sou ka w la.

(Louvri nan yon tab navigatè nouvo)

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo
  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*