Ki sa Mosyon pou Relouvri Pwosedi Imigrasyon?

Yon Mosyon pou Relouvri pwosedi pou retire elèv la pèmèt ou mande jij imigrasyon an oswa a Komisyon Apèl pou Imigrasyon pwosedi pou gade nan nouvo prèv ki ta ka chanje rezilta a nan ou pwosedi depòtasyon. Frè pou mosyon an se $110 epi yo ta dwe depoze li nan enstitisyon administratif ki te gen kontwòl sou ka w la. Pa egzanp, si tribinal imigrasyon nan Orlando, FL te tande ka w la an dènye, ou bezwen depoze Mosyon pou Relouvri nan tribinal Orlando, FL menm si w pa abite nan jiridiksyon sa a ankò.

Ki sa ki pèmèt mwen relouvri dosye mwen an?

Bagay ki pi enpòtan pou w konsidere lè w ap depoze mosyon w lan se pou w genyen prèv ki fèk disponib oswa yon gwo chanjman nan lwa ki ta chanje rezilta nan ka w la. Pou egzanp, yon chanjman politik nan peyi a nan retire li paske yo konsidere yon moun k ap chèche azil ki ka mennen nan pèsekisyon moun nan satisfè egzijans sa a. Anplis de sa, yon dènye ka soti nan Tribinal Siprèm Etazini, Tribinal Awondisman ki gen jiridiksyon sou ka w la, oswa la Komisyon Apèl pou Imigrasyon kapab tou sèvi kòm nouvo chanjman ki ta ka pèmèt ou relouvri dosye w la. Anfen, yo te itilize nesans yon nouvo timoun sitwayen ameriken oswa yon maryaj ki sot pase tou pou relouvri yon ka devan tribinal imigrasyon an.

Li enpòtan anpil pou w pale ak yon avoka imigrasyon konpetan anvan ou soumèt mosyon w la paske egzijans sa a enpòtan anpil.

Kilè mwen ta dwe depoze mosyon mwen an?

Sa a se yon kesyon trè difisil epi repons lan depann de sikonstans kote w ap eseye relouvri ka a. Ou ta dwe depoze mosyon ou le pli vit ke nouvo prèv la disponib oswa le pli vit ke tribinal la deside nouvo ka a. Si w baze reouvèti sou vyolasyon jistis, selon jiridiksyon an, gendwa pa gen yon dat limit, men mosyon an ta dwe toujou depoze pi vit posib.

Ki faktè mwen ta dwe itilize pou anboche yon avoka imigrasyon pou relouvri dosye mwen an?

Faktè ki pi enpòtan an se eksperyans ak relouvri ka yo anvan tribinal imigrasyon ak nan Komisyon Apèl pou Imigrasyon. Kèlkeswa depans lan, ou ta dwe anboche yon avoka ki te fè sa anvan. Si w ap anboche yon chirijyen pou opere ou, ou ta vle yon doktè ki te fè menm pwosedi a anvan. Menm kritè yo ta dwe aplike nan desizyon ou anboche yon avoka. Avoka Ahmad Yakzan te ede plizyè moun avèk siksè relouvri ka yo, epi li ta plis pase kontan ede ou relouvri ka pa w la.

Rele nou jodi a pou yon konsiltasyon pou relouvri ou pwosedi pou retire elèv la.