Nan kèk ka, sèl fason pou revize desizyon yon ajans imigrasyon se pou chèche revizyon lè w depoze yon Petisyon pou Revizyon nan Tribinal Apèl Awondisman ki gen jiridiksyon sou eta w la. Tribinal Awondisman an ta revize desizyon an epi swa refize, bay oswa bay ka a ajans ki te bay desizyon an. Sa a ta yon bon fason pou revize yon desizyon Komisyon Apèl pou Imigrasyon nan ka imigrasyon ou a si ou kwè yon desizyon sa a pa bon.

Ki ka Tribinal Awondisman an kapab revize nan kontèks imigrasyon an?

Yon Tribinal Awondisman kapab revize, nan kontèks lwa imigrasyon an, desizyon Komisyon Apèl pou Imigrasyon an konsènan pwosedi pou retire elèv la, yon refi nan yon mosyon pou relouvri oswa yon mosyon pou rekonsidere devan Komisyon Konsèy la, ak refi a nan yon pwosedi azil sèlman. Tribinal Apèl Awondisman tou gen jiridiksyon pou revize yon desizyon pou retire rapid pa yon ajan Imigrasyon ak Ranfòsman Ladwàn anba INA §241(a)(5) or INA §238(b).

Konbyen tan mwen genyen pou m depoze yon petisyon pou revizyon?

Anba INA §242(b)(1) ou gen 30 jou pou w depoze premye Petisyon pou Revizyon an nan Tribinal Apèl Awondisman an. Delè sa a se jiridiksyon, ki vle di ke si ou rate li, ou pral pèdi sof si gen yon eksepsyon.

Èske Tribinal la ta rete mwen otomatikman Retire lè mwen Depoze yon Petisyon pou Revize?

Tribinal Apèl la pa t ap rete ou otomatikman Lòd pou retire, epi ou dwe depoze yon Reti of Removing nan Tribinal Apèl Awondisman an. Pou ranport sou demann sa a, Moun ki fè demann lan dwe montre ke finalman li pral ranpòte laviktwa nan ka pou rete sa a dwe bay. Ou gendwa vle reflechi sou depoze rete a, paske Sèvis la ka retire w anvan règ Tribinal Dapèl Awondisman an sou Rete pou Revokasyon an.

Èske Tribinal Apèl Awondisman an revize tout ka yo?

Lalwa limite jiridiksyon Tribinal Apèl Awondisman an. Kòm sa yo, Kongrè a limite jiridiksyon li epi li anpeche li revize sèten ka. Tribinal Apèl Awondisman an gen entèdiksyon pou revize ka sa yo:

  • Desizyon diskresyonè: INA §242(a)(2)(B) entèdi revizyon desizyon diskresyonè yo pran an kont diskresyon Ajans. Desizyon ki gen ladan dispans retire li dapre §§ 212(h) ak 212(i), anilasyon anilasyon, depa volontè, ak ajisteman estati a, ak lòt desizyon oswa aksyon otorite ki espesifye nan Tit II INA se diskresyonè.
  • Ofans kriminèl: INA §242(a)(2)(C) entèdi revizyon desizyon konsènan imigran kriminèl yo. Sepandan, Tribinal la gen jiridiksyon pou l egzamine si yon imigran se yon non-sitwayen ki depòtab akoz yon ofans ki diskalifye.

Kisa k ap pase apre Tribinal la pran desizyon l?

Si Tribinal Apèl Awondisman an akòde Petisyon ou an pou Revizyon, Lè sa a, desizyon ki pi ba a pral anile epi yo pral voye ka a bay Ajans la pou plis pwosedi. Si Tribinal la pa akòde Petisyon pou Revizyon ou a, ou ka fè apèl kont ka a devan Tribinal Siprèm lan, mande Tribinal la rekonsidere, oswa mande yon en banc desizyon pa Tribinal la plen.

Si w ap panse pou fè apèl kont yon desizyon Komisyon Apèl pou Imigrasyon nan ka w la, tanpri konsidere nou lè w kontakte nou nan fòm ki anba a.


(Louvri nan yon tab navigatè nouvo)