Defans retire nan Orlando, FL

Avoka Ahmad Yakzan te reprezante anpil moun nan pwosedi pou retire elèv nan peyi Etazini. Nou ta kontan pale avèk ou konsènan ka w la si yo te mete w nan pwosedi pou retire w la.

Ki sa ki Pwosedi pou retire elèv la?

Pwosedi pou retire elèv la se pwosesis gouvènman an itilize pou retire yon moun nan peyi Etazini. Pwosedi sa yo anjeneral inisye pa emisyon yon Avi pou parèt. Sepandan, jis emèt Avi pou Konèt la pa ase, epi gouvènman an dwe depoze Avi a nan tribinal imigrasyon ki gen jiridiksyon sou moun nan, pou pwosedi yo kòmanse. Jirisdiksyon an detèmine pa kote yon moun ki sibi pou retire li abite. Pa egzanp, yo ta mete yon imigran nan zòn Tampa Bay nan yon pwosedi pou ranvwaye nan Tribinal Imigrasyon Orlando. Pou yon lis tribinal imigrasyon nan peyi Etazini, vizite sa a lyen.

Ki sa ki enkli nan Avi pou parèt la?

Avi pou parèt la se ekivalan a yon enfòmasyon nan pwosedi kriminèl. Anjeneral, li gen ladan plizyè akizasyon reyalite konsènan moun nan ki mete predikate pou retire elèv la ak akizasyon yo ki nesesite pou retire elèv la.

Ki sa ki posib yo Rezon pou retire?

Gen de bagay ke yon moun ki nan pwosedi ekspilsyon ta ka akize: depòtabilite dapre INA Seksyon 237 oswa inadmisibilite dapre INA Seksyon 212. Dimansyon akizasyon yo varye soti nan prezan ilegalman Ozetazini rive nan komèt jenosid. Genyen tou plizyè rezon kriminèl pou retire, ki enkli vòl ak chaj dwòg. Yon avoka imigrasyon konpetan ta dwe etidye akizasyon sa yo ak anpil atansyon epi detèmine si gouvènman an gen ase reyalite pou sipòte akizasyon li yo. Avoka Ahmad Yakzan gen yon dosye siksè nan batay sou non moun ki fè fas a pwosedi yo retire. Rele nou jodi a pou yon konsiltasyon.

Pou yon lis depòtasyon, lakou vizite sa a lyen.

Ki Kalite Odyans mwen ta genyen nan Tribinal Imigrasyon?

Odyans imigrasyon yo klase an de kalite: Mèt ak Endividyèl. Pandan yon odyans Mèt, ou parèt nan tribinal ansanm ak anpil moun ki nan pwosedi pou deplasman. Odyans sa yo anjeneral se odyans sou sitiyasyon ant oumenm, jij la, ak avoka gouvènman an. Jij la pran plent tou epi aksepte aplikasyon pou sekou nan odyans sa yo.

Yon odyans endividyèl, nan lòt men an, se sanble ak jijman an nan yon dosye kriminèl. Pandan odyans sa yo, jij la detèmine si ou kalifye pou sekou, si akizasyon yo ta dwe kanpe, epi anjeneral li pran yon desizyon final nan fen odyans sa yo. Ou pral gen dwa pran temwayaj nan men temwen, kont-egzaminen temwen gouvènman yo epi plede ka w la. Si w pa pale anglè, anjeneral gouvènman an ba w yon tradiktè pou ede w ak ka w la.

Kisa mwen ta dwe fè si mwen sibi a Lòd pou retire?

Si yo te pran desizyon an dènyèman, gen plizyè opsyon. Nan fen odyans endividyèl la, anjeneral ou gen 30 jou pou fè apèl kont desizyon jij imigrasyon an bay Komisyon Apèl pou Imigrasyon an, nan Falls Church, Virginia. Komisyon Konsèy la konpoze de manm Board expérimentés ki deside ka sa yo. Gen kèk nan desizyon yo pibliye epi gide tout tribinal imigrasyon nan peyi a.

Si yo te pran desizyon an plis pase 30 jou de sa, ou dwe depoze yon Mosyon pou Relouvri nan tribinal imigrasyon an oswa nan Konsèy Apèl pou Imigrasyon an, selon kote ki te kontwole ka a an dènye. Mosyon sa yo konplike anpil e anjeneral mande pou nouvo prèv oswa yon chanjman nan lwa yo dwe konsidere. Si jij imigrasyon an deside sou mosyon w la, y ap relouvri ka w la epi desizyon anvan an ap anile. Si Komisyon Apèl pou Imigrasyon an te bay lòd la, yo pral voye ka a bay tribinal imigrasyon ki gen jiridiksyon sou kote ou rete a.

Kisa mwen ta dwe fè si m ap fè fas ak Pwosedi pou retire?

Premye bagay ou dwe fè se rele yon avoka imigrasyon ak goumen nenpòt anvi goumen kont li pou kont li. Gouvènman an anboche avoka trè konpetan ki gen sèl travay se retire ou nan peyi Etazini. Si ou pa kapab peye yon avoka, ou ta dwe fè rechèch sou òganizasyon nan zòn ou an ki ofri sipò gratis. Ou ta dwe jwenn yon lis òganizasyon sa yo lè w resevwa yon Avi pou parèt. Tanpri rele nou jodi a pou pi bon reprezantasyon nan pwosedi pou retire elèv la.

Yon avi pou parèt se pa fen a, li ta ka yon bon kòmansman lè ou anboche yon avoka konpetan pou reprezante ou nan tribinal imigrasyon. Rele nou jodi a pou diskite sou ka w la.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon