Retire defans

Tribinal Imigrasyon

Sistèm lwa imigrasyon Etazini an konplèks. Kounye a, biwo Egzekitif pou Revizyon Imigrasyon (EOIR) sipèvize tribinal imigrasyon Ozetazini. Biwo a se yon sipòtè Depatman Jistis la. Pwokirè Jeneral Etazini se manm kabinè k ap sipèvize sistèm nan. Sistèm aktyèl la gen ladann tribinal imigrasyon ki pi ba atravè peyi a. Se Board of Immigration Appeals (BIA) ki deside kontestasyon tribinal imigrasyon yo nan Falls Church, Virginia. Yo fè apèl kont desizyon Konsèy la bay tribinal sikwi federal ki gen jiridiksyon.

Tribinal Imigrasyon

Gen senkant-uit tribinal imigrasyon atravè peyi a. Jiridiksyon yo limite géographiqueman pa kòd postal. Se jij imigrasyon ki fè odyans devan tribinal yo. Se Pwokirè Jeneral la ki chwazi jij imigrasyon yo. Jij imigrasyon yo se avoka ki se ofisye odyans administratif. Se Jij Chèf Imigrasyon an ki jere chak tribinal imigrasyon, ki nonmen tou.

Jij imigrasyon yo tande mosyon yo epi yo fè odyans mèt ak odyans endividyèl yo. Yo aksepte prèv epi admèt li nan dosye a. Jij imigrasyon yo gen gwo diskresyon sou pwosedi yo epi yo ka poze moun ki reponn yo kesyon yo nan pwosedi ranvwa yo.

Jij imigrasyon yo gen otorizasyon tou pou tande mosyon pou relouvri, kontinye oswa mete fen nan pwosedi yo. Pou yon lis tribinal imigrasyon, vizite lyen sa a.

Konsèy Apèl Imigrasyon an

Komisyon Konsèy la se kò a apèl nan sistèm nan. Li tande kontestasyon, mosyon, ak kontestasyon nan kèk desizyon ajans administratif yo. I annan 21 Manm Board ki enkli en Chairman e en Vis Chairman. Konsèy la pran desizyon swa pa yon sèl manm oswa yon panèl jij. Desizyon li yo obligatwa pou tout jij imigrasyon atravè peyi a. Desizyon sa yo se swa ki pibliye desizyon obligatwa oswa desizyon ki pa obligatwa. Desizyon obligatwa yo pibliye sou entènèt epi òganize atravè volim. Desizyon sa yo gen ladan tou desizyon ki pibliye pa Biwo Apèl Administratif, enstitisyon apèl pou Depatman Sekirite Enteryè.

Komisyon Konsèy la gen otorizasyon pou tande mosyon pou relouvri, rekonsidere, oswa mete fen nan pwosedi yo.

Vizite lyen sa a pou w wè estrikti Komisyon Konsèy la.

Tribinal Federal yo

Tribinal federal yo gen jiridiksyon pou revize desizyon Konsèy Apèl pou Imigrasyon an. Tribinal Federal yo ka revize desizyon final konsèy la. Tribinal yo revize tou desizyon Komisyon Konsèy la ki gen rapò ak Mosyon pou Relouvri, Mosyon pou Rekonsidere, ak Mosyon pou Mete fen.

Premye etap ou dwe pran pou w envoke revizyon federal la se depoze yon Petisyon pou Revizyon nan tribinal federal ki gen jiridiksyon sou ka w la. Gen 13 tribinal sikwi atravè peyi a, ki gen ladan DC ak sikui federal ki sitiye nan Distri Columbia. Tribinal federal yo genyen tou jiridiksyon pou revize desizyon Tribinal Distri yo ki gen rapò ak petisyon imigrasyon.

Kòm pwobableman ou ka wè nan diskisyon ki anwo a, sistèm nan trè konplèks. Ou ta dwe anboche yon avoka imigrasyon konpetan pou ede w navige li.

Sistèm Tribinal Imigrasyon an

Petisyon pou Revizyon pa Tribinal Apèl Awondisman an

Komisyon Apèl pou Imigrasyon

Komisyon Konsèy Apèl Imigrasyon Avoka

Mosyon pou Relouvri Pwosedi pou retire yo

Avi pou parèt

Notice to Appear (NTA) se dokiman pou peye pou w enfòme yon moun sou pwosedi ranvwa. Pwosedi pou retire elèv la kòmanse apre yo fin depoze Avi pou Konèt la nan tribinal imigrasyon an. Tribinal imigrasyon an dwe genyen jiridiksyon sou Repondan an, imigran an. Anjeneral, jiridiksyon vle di imigran an abite nan jiridiksyon jeyografik tribinal la. Jiridiksyon tribinal imigrasyon yo limite pa kòd postal.

Kiyès ki fè Odyans Tribinal Imigrasyon?

Jij imigrasyon yo fè odyans sa yo. Jij imigrasyon an se jij anchèf imigrasyon an ak jij anchèf imigrasyon asosye yo. Lalwa otorize yo pou yo fè odyans, akòde oswa refize kosyon, aksepte oswa rejte prèv, epi fè odyans endividyèl (jis). Nan fen jijman an, jij imigrasyon yo pran desizyon oral oswa alekri ki bay oswa refize sekou.

Ki sa ki enkli nan Avi pou parèt la?

8 USC 1229(a) bay lis egzijans yon Avi pou parèt byen ranpli:

 • Nati pwosedi yo
 • Otorite legal anba ki pwosedi yo fèt
 • Zak yo swadizan vyole lalwa
 • Akizasyon yo ak otorite legal yo swadizan yo te vyole
 • Lefèt ke imigran an ta ka reprezante pa yon avoka san okenn depans pou gouvènman an
 • Egzijans pou imigran an mete ajou enfòmasyon kontak li yo, epi
 • Lè ak kote pwosedi pou retire elèv la

Tribinal Siprèm Etazini te deside ke yon Avi pou Comparer ki pa enkli lè ak kote odyans inisyal la ta pa efikas pou rezon tan sispann. Ka a se Periera v. Sessions.

Reprezantan Gouvènman an

Gouvènman an reprezante pa yon avoka Depatman Sekirite Enteryè. Divizyon Depatman an ki reprezante se Biwo Imigrasyon ak Ranfòsman Ladwàn Konseye Legal Prensipal la (OPLA). Avoka sa yo peye pou gouvènman an epi yo posede gwo pouvwa ki gen ladann anile ka yo.

Èske w bezwen pwòp avoka w nan pwosedi deplasman?

Onètman, lè mwen t ap aplike pou rezidans pèmanan, mwen te anboche pwòp avoka mwen, menmsi mwen se youn. Depatman Sekirite Enteryè a reprezante pa avoka chevronn ki gen travay se pou retire w nan peyi Etazini. Anplwaye yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ta pi bon envestisman ou ta janm fè.

Defi nan Avi pou Parèt la

Gen anpil defi yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ta fè pou konteste Avi pou parèt. Apre kòmanse pwosedi pou retire elèv la, nenpòt pati ka deplase pou rejte Avi pou Konèt la. Defi sa yo enkli:

 • Pwoblèm ak sèvis
 • Lajistis selektif
 • Pwosesis Defi
 • Etazini sitwayènte

Anile Avi pou parèt ak prejije ta vle di ke Sèvis la pa t ap kapab pote nouvo chaj. Mete fen nan pwosedi san prejije ta pèmèt li ranpli Avi a ankò.

Rele nou jodi a pou diskite sou ka ranvwa w la ak pwoblèm posib pou Avi w la pou parèt. Rele nou nan (888) 786-4507 oswa itilize fòm ki anba a pou kontakte nou.

Bon imigrasyon

Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon an prevwa liberasyon sou yon kosyon ak libète libète. INA §236(a). Yo ta dwe akòde bon sa yo sof si moun nan se yon menas pou sekirite piblik oswa si li sijè a detansyon obligatwa. INA §236(c). Pwokirè Jeneral la ka revoke ak arete imigran an nenpòt ki lè. INA §236(b).

Estanda ak Kritè Kosyon Imigrasyon

Yon jij imigrasyon ta dwe bay yon kosyon sòf si moun nan gen chans pou li sove, se yon menas pou sekirite piblik, oswa si li sijè a detansyon obligatwa. Matter of Patel, 15 I&N Desanm 666 (BIA 1976). Imigran an gen chay prèv lè li rive menas sekirite piblik la. 8 CFR §§236.1(c)(8), 1236.1(c)(8). Sepandan, yon odyans sou kosyon ka nesesè nan ka detansyon pwolonje. Tribinal Siprèm lan deside ke INA 236(b) pa egzije yon odyans apre sis mwa detansyon. Jennings v. Rodriguez, 138 S.Ct. 830 (2018). Tribinal la, sepandan, ranvwaye ka a tribinal pi ba a pou konsidere defi konstitisyonèl lwa a.

Kritè Jeneral pou Obligasyon

Nan Matter of Patel, 15 I&N Dec. 666 (BIA 1976), Komisyon Apèl pou Imigrasyon an te dekri kritè sa yo pou yon kosyon imigrasyon:

 • Adrès fiks nan peyi Etazini
 • Longè rezidans Ozetazini
 • Lyen fanmi
 • Dosye aparans nan tribinal la
 • Istwa Travay
 • Dosye kriminèl
 • Akizasyon kriminèl annatant
 • Istwa vyolasyon imigrasyon
 • Fason antre
 • Manm nan òganizasyon kominotè yo
 • Kapasite finansye pou poste yon kosyon

Yon chanjman nan sikonstans imigran an, ki gen ladan l pèdi ka ranvwa l, ka mennen nan yon ogmantasyon nan kosyon an. Matter of Sugay, 17 I&N Desanm 637 (BIA 1981). Kòm mansyone pi wo a, nan Jennings, Tribinal Siprèm lan te deside ke lwa a pa gen yon limit implicite 6 mwa sou detansyon. Ranfòsman Imigrasyon ak Ladwàn yo ka itilize lòt fòm anprizònman ki pa detansyon fizik. Altènativ sa yo enkli:

 • Pwogram Entansif Sipèvizyon Aparans (ISAP)
 • Ranfòse Sipèvizyon/Rapò (ESR)
 • Siveyans Elektwonik
 • Jij Imigrasyon an ka rekonsidere fòm sipèvizyon ki pa siveyans. Matter of Garcia-Garcia, 25 I&N Desanm 93 (BIA 2009).

Pwosedi Kosyon

Direktè Distri a ki gen jiridiksyon sou imigran an pran premye detèminasyon sou kosyon an. Direktè a dwe bay rezon desizyon an. Matter of Daryoush, 18 I&N Desanm 352 (BIA 1982). Yo dwe bay imigran an aksè nan Dosye Etranje li. Dent v. Holder, 627 F.3d 365, 371-76 (9th Cir. 2010). Apre premye detèminasyon ICE, yo ta dwe fè mosyon pou redetèminasyon bay jij imigrasyon an. Matter of PCM-, 20 I&N Desanm 432 (BIA 1991). Pwosedi kosyon sa yo separe epi yo apa de pwosedi pou retire elèv yo. Matter of RSH-, 23 I&N Desanm 629, 630 (BIA 2003). Osi lontan ke moun nan nan prizon, li ka fè mosyon siksesif pou redetèminasyon. Matter of Uluocha, 20 I&N Desanm 133 (BIA 1989).

Detansyon Obligatwa

Dapre 212(d)(2), yo arete kèk moun nan fwontyè a epi yo jwenn li pa kalifye pou yon kosyon men yo ka aplike pou libète libète. Moun sa yo gen ladan imigran yo konsidere kòm etranje ki arive jan sa defini anba 8 §§CFR 1.2. Gwoup moun sa a gen ladann rezidan pèmanan legal ki retounen yo k ap chèche admisyon dapre INA §101(a)(13)(C). Kòm mansyone pi wo a, Tribinal Siprèm nan Jennings te deside ke lwa a pa enkli yon limit 6 mwa implicite sou detansyon.

Detansyon obligatwa aplike tou pou moun ki mansyone nan INA §236(c). Seksyon lwa sa a aplike pou moun sa yo:

 • Moun ki pa admisib paske yo te komèt yon krim dapre INA 212(a)(2)
 • Moun ki depòtabl paske yo te komèt plizyè krim ki enplike move moral, krim ki agrave, yon ofans dwòg, yon ofans zam afe, oswa trayizon.
 • Moun ki te komèt yon krim ki enplike moralite ak yon santans ki gen plis pase 1 an
 • Moun ki enplike nan aktivite teworis yo

Dispozisyon sa a aplike pou moun ki lage apre 9 oktòb 1998. Matter of Garcia Arreola, 25 I&N Desanm 267, 269 (BIA 2010). Dat efektif INA 236(c) se te 1ye avril 1997.

Pwosedi anba Detansyon Obligatwa

Malgre ke jij imigrasyon an pa gen jiridiksyon sou yon moun ki tonbe anba detansyon obligatwa, yo kenbe jiridiksyon sou klasifikasyon moun nan. Matter of Joseph, 22 I&N Desanm 799 (BIA 1999). Gen yon dispozisyon pou rete otomatik nan lalwa lè Depatman Sekirite Teritwa depoze yon avi sou entansyon pou fè apèl.

Tanpri rele nou si yo te mete w nan pwosedi pou retire w. Resevwa yon kosyon pandan deplasman ka se sèl fason pou w rete ak fanmi w pandan w nan pwosedi pou deplasman. Anplwaye yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans tankou Ahmad Yakzan ta ka diferans ou bezwen an.

Akòz Pwosesis

Ki sa ki se Pwosesis?

Pwosesis la se youn nan prensip fondamantal nan lwa imigrasyon. Senkyèm Amannman Konstitisyon Etazini an garanti pwosesis lalwa nan pwosedi imigrasyon yo. Senkyèm Amannman an garanti yon odyans san patipri pou imigran yo nan pwosedi ranvwa yo. Yon vyolasyon se konsekans epi li ka mennen nan fen pwosedi a, reouvèti pwosedi yo, oswa anile Avi pou Konèt la.

Yon imigran dwe gen yon enterè libète ki pwoteje pou vyolasyon Pwosesis Edikatif la rive. Valencia-Alvarez kont Gonzales, 469 F.3d 1319, 1330 n.13 (9yèm Cir. 2006). Si imigran an pa elijib pou soulajman yo chache a, p ap gen okenn vyolasyon Pwosesis Akò. Id. Refi soulajman diskresyonè, pou kont li, san prejije, pa ta dwe konsidere kòm yon vyolasyon. Sandoval-Luna v Mukasey, 526 F.3d 1243, 1247 (9th Cir. 2008).

Egzanp Vyolasyon Pwosesis Ekitab

Avoka Ahmad Yakzan te defann anpil imigran nan pwosedi ranvwa. Li te itilize Clause Pwosesis Akò pou siprime prèv, relouvri pwosedi yo, epi mete fen nan yo. Men kèk egzanp vyolasyon Pwosesis Ekitab yo enkli:

 • Jij Imigrasyon an abandone enpasyalite
 • Jij imigrasyon an avan jijman reklamasyon yon imigran
 • Desizyon rezime ki pa gen ladann yon analiz detaye
 • Dosye administratif ki manke ki anpeche dwa pou fè apèl
 • Prevansyon egzamen konplè sou imigran an
 • Refi Mosyon pou Kontinye
 • Vyolasyon pwòp règleman ajans lan

Gen lòt egzanp vyolasyon sa yo. Vyolasyon yo ka depann de sikonstans endividyèl yo.

Egzijans Prejije

Pou ranport sou yon reklamasyon Pwosesis Ekitab, yon imigran dwe montre ke te gen yon vyolasyon dwa li ak ke li te prejije nan refi a dwa li. Prejije anjeneral vle di ke rezilta a nan pwosedi yo ta diferan. Yon imigran pote chay pou satisfè kondisyon sa yo.

Nan kèk ka, prejije pa obligatwa. Pa egzanp, yon vyolasyon pwòp règleman ajans lan ki fèt pou pwoteje imigran an sifi pou montre prejije. Lazaro v Mukasey, 527 F.3d 977, 981 (9yèm Cir. 2008). Anplis de sa, yon reprezantasyon ensufizant ki anpeche yon imigran dwa li pou fè apèl tou satisfè sipozisyon an nan prejije. Ray v Gonzales, 439 F.3d 582, 587 (9yèm Cir. 2006).

Kondisyon pou fatig

Yon imigran dwe prezève vyolasyon Pwosesis Dwa a devan ajans lan pou revize tribinal federal la. 8 USC § 1252(d)(1). Yon tribinal federal pa t ap revize yon reklamasyon si li pa te konsève. Sèlman mansyone nan vyolasyon jistis la pa ase. Yon imigran dwe fè reklamasyon sa a ase pou li avèti ajans lan. Young v. Holder, 697 F.3d 976, 982 (9yèm Cir. 2012). Sepandan, kèk reklamasyon ki pa nan domèn ajans lan pa oblije fin itilize. Coyt v. Holder, 593 F.3d 902, 905 (9yèm Cir. 2010).

Vyolasyon Pwosesis Ekitab yo trè konplike epi yo dwe revize pa yon avoka imigrasyon anvan ou kontinye. Yon avoka imigrasyon konpetan ta prezève agiman sa yo nan nivo tribinal imigrasyon an. Kontakte nou jodi a pou w planifye yon konsiltasyon pou analize ka w la.

Krim agrave

Krim sa yo konsène kondanasyon anba lwa federal ak leta ki mennen nan konsekans grav pou nenpòt imigran. Definisyon krim ki agrave yo jwenn nan INA §101(a)(43). Krim sa yo enkli nan definisyon an:

Krim Asasen, Vyòl, oswa abi seksyèl ki grav sou yon minè dapre INA §101(a)(43)(A)

Komisyon apèl pou imigrasyon an defini krim sa a an jeneral. Li gen ladann travay, itilizasyon, konvenk, ankourajman, ankourajman, oswa fòse yon timoun pou angaje l nan zak seksyèl. Matter of Rodriguez-Rodriguez, 22 I&N Desanm 991 (BIA 1999). Kou Siprèm nan an 2017 nan Esquivel-Quintana v. Sessions, 137 S.Ct. 1562 (2017) te deside ke yo dwe klase kòm yon minè, timoun nan ta dwe poko gen 16 an.

Krim ki agrave trafik ilegal nan sibstans kontwole dapre INA §101(a)(43)(B)

Lwa sa a gen de krim. Premyèman, trafik ilegal pa defini. Dezyèmman, trafik dwòg, ki se yon krim anba lwa federal epi ki egzije salè pou yon sòt de tranzaksyon komèsyal yo. Sibstans la dwe yon sibstans kontwole dapre lalwa federal. Orè sibstans kontwole yon eta a pa dwe tou lis sibstans kontwole pa reglemante federalman. Nan ka trafik dwòg, lwa a dwe egzije tou salè pou li vin yon krim ki agrave.

Krim ki agrave trafik ilegal nan nenpòt zam afe oswa aparèy destriktif dapre INA §101(a)(43)(C)

Sa yo se krim jan yo defini nan 18 USC §921 oswa 18 USC §841(c)

Krim ki agrave Nenpòt ofans ki gen rapò ak blanchi enstriman lajan anba INA §101(a)(43)(D)

Sa yo se ofans anba 18 USC 1956 ak 1957 ki gen rapò ak blanchi lajan ki soti nan aktivite ilegal. Kantite pèt muse depase $10,000

Krim ki agrave nan eksplozif yo mete dife nan zam afe dapre INA §101(a)(43)(E)

Rezon sa a nan depòtabilite gen ladan plizyè krim:

Ofans ki dekri nan 18 USC §842(h) ki gen rapò ak transpò oswa resevwa eksplozif yo vòlè yo ak 18 USC §842(i) ki anpeche sèten moun tankou moun ki abize dwòg transpòte oswa resevwa eksplozif.

Ofans ki dekri nan §844(d)-(i)

Ofans ki dekri nan 18 USC §§922(g)(1)-(5) ki anpeche sèten moun ilegalman nan peyi Etazini posede zam afe oswa minisyon

Ofans anba 18 USC §§924 (b) ak (h)

Ofans anba 26 USC §5861

Krim vyolans ki agrave dapre INA §101(a)(43)(F)

Krim vyolans jan 18 USC §16 defini (ki pa sèlman politik) se ofans depòtasyon paske yo se krim ki agrave si tèm nan prizon se omwen yon ane. Krim anba 16(a) mande pou sèvi ak fòs. Seksyon 16(b) mande pou itilizasyon sibstansyèl fòs oswa chans pou li. Tribinal Siprèm nan Sessions v. Dimaya, 138 S,Ct. 1204 (2018) te deside ke §16(b) pa konstitisyonèl pou vag. Kondanasyon anba §16(a) egzije yon mens rea epi yo pa kapab yon krim neglijans. Anplis, itilizasyon fòs la dwe yon eleman nan krim lan.

Krim ki agrave Vòl, Vòl, oswa Resevwa Pwopriyete yo Vole dapre INA §101(a)(43)(G)

Krim sa yo gen ladan vòl, ki gen ladan resi pwopriyete yo vòlè, oswa vòl kote santans lan te enpoze a te yon ane oswa plis. Vòlè se kraze ak antre nan yon kay ak entansyon pou komèt yon krim andedan. Taylor v US, 495 US 575, 598-99 (1990). Ofans vòl yo enkli nenpòt ofans ki gen ladan pran ak entansyon pou prive pwopriyetè a de pwopriyetè. Gonzales v. Duenas-Alvarez, 549 US 183 (2017).

Krim Fwòd/Trenn agrave; Evasyon taks dapre INA §101(a)(43)(M)(i) ak INA §101(a)(43)(M)(ii)

Ofans anba INA 101(a)(43)(M)(i) gen ladann ofans kont pati prive kote pèt la te plis pase $10,000. INA 101(a)(43)(M)(ii) ofans yo enkli ofans kote pèt pou gouvènman an te plis pase $10,000. Gouvènman an dwe montre kantite pèt pa prèv klè ak konvenkan epi li pa limite a apwòch kategori ak ki pa kategorik.

Krim kontrebann etranje ki agrave dapre INA §101(a)(43)(N)

Sa yo se ofans ki enkli nan INA 274(a)(1)(A) oswa (a)(2). Gen yon eksepsyon pou kontrebann pwòp paran, konjwen, oswa pitit yon moun.

Yon ofans ki dekri anba INA §§285(a) oswa 276 anba INA 101(a)(43)(O)

Krim sa yo gen rapò ak ofans yon moun te deja depòte pou yon krim ki agrave.

Fo fè, fòje, kontrefè, mutile, oswa chanje yon paspò oswa yon enstriman dapre INA §101(a)(43)(P)

Sa yo se ofans ki dekri nan 18 USC §1543 oswa 18 USC §1546(a) epi yo te enpoze yon tèm nan prizon 12 mwa. Gen yon eksepsyon pou yon moun k ap ede yon mari oswa madanm, yon timoun oswa yon paran.

Ofans ki gen rapò ak yon defandè pa parèt pou sèvis yon santans dapre INA §101(a)(43)(Q)

Sa yo enkli ofans kote santans posib la se 5 ane oswa plis.

Yon ofans ki gen rapò ak koripsyon komèsyal, kontrefè, fo, oswa trafik nan veyikil la ki gen yon nimewo idantite ki chanje dapre INA §101(a)(43)(R)

Tèm prizon an dwe plis pase yon ane. Li gen ladan krim sa yo:

Falsifikasyon: definisyon an gen ladann a) fo oswa fè chanjman materyèl; b) avèk entansyon pou fwode, epi c) ekriti, si otantik, ta ka efikas legal oswa fondasyon responsablite legal. Alvarez v Lynch, 828 F.3d 288 (4yèm Cir. 2016).

Fo

Koripsyon Komèsyal

Yon ofans ki gen rapò ak obstakl jistis, fo temwayaj, oswa subornament de fo temwayaj oswa koripsyon dapre INA §101(a)(43)(S)

Komisyon Apèl Imigrasyon an te detèmine ke fo temwayaj mande pou yon fo deklarasyon alekri oswa oral ak konsyans ak volonte anba sèman. Matter of Alverado, 26 I&N Desanm 895, 901-902 (BIA 2016). Anplis, tèm nan prizon dwe omwen yon ane. Obstriksyon, dapre Komisyon Apèl Imigrasyon an gen rapò ak tantativ afimatif ak entansyonèl, ak entansyon espesifik, entèfere ak pwosedi jidisyè. Matter of Velenzuela Gallardo, 25 I&N Desanm 838 (BIA 2012).

Yon Ofans ki gen rapò ak yon pa parèt devan yon tribinal dapre yon lòd tribinal dapre INA §101(a)(43)(T)

Enfraksyon an gen rapò ak echèk pou parèt pou yon vyolasyon pou ki yon santans de zan ka enpoze. Dapre Komisyon Apèl Imigrasyon an, apwòch kategorik la aplike pou detèmine si ofans lan gen rapò ak echèk yo parèt. Matter of Garza Oliveras, 26 I&N Desanm 736 (BIA 2016). Dapre menm desizyon an, ankèt espesifik sikonstans lan aplike nan detèmine si echèk la te 1) dapre yon lòd tribinal 2) pou reponn pou yon akizasyon ak 3) si tèm nan prizon te pou 2 zan. Id.

Yon tantativ oswa konplo pou komèt nenpòt nan krim ki anwo yo anba INA §101(a)(43)(U)

Pou yon moun kapab depòtabl dapre dispozisyon pou tantativ la, yo dwe chaje imigran an dapre dispozisyon sa a. Matter of Onyido, 22 I&N Desanm 552 (BIA 1999). Pou rezon konplo, ofans ki kache a dwe yon krim ki agrave. Villavicencio v. Sessions, 879 F.3d 941, 946 (9th Cir. 2018).

Yon kondanasyon pou youn nan krim ki endike anwo yo pral gen konsekans grav sou estati imigrasyon yon imigran. Biwo nou an te ede anpil kliyan anvan ak apre demann kriminèl yo pou evite konsekans sa yo. Rele nou jodi a.

Avoka imigrasyon krim grav

Onzyèm Awondisman regle ke Lwa Laflorid 893.13 pa yon Krim Aggrave

Depòtabilite ak Avoka defans Tribinal Imigrasyon

Retire defans

Komisyon Apèl pou Imigrasyon

Board of Immigration Appeals (BIA), se youn nan enstitisyon apèl pou ka imigrasyon yo. Komisyon Konsèy la gen manm ansyen Konsèy la ki tande ka yo fè apèl nan tribinal imigrasyon oswa Depatman Sekirite Teritwa. Komisyon Konsèy la tande tou ka disiplinè kont pratikan yo.

Konbyen tan mwen genyen pou m fè apèl kont lòd yon jij imigrasyon?

Ou gen 30 jou pou fè apèl kont yon desizyon jij imigrasyon an. Dat limit sa a se jiridiksyon, sa vle di si ou rate li, ou pa ka fè apèl kont ka w la, san w pa relouvri ka a ak jij imigrasyon an. Epitou, si w rate dat limit la, Imigrasyon ak Enfòsman Ladwàn yo pral kapab retire w (depòte) nan peyi Etazini. Li enpòtan pou w respekte dat limit sa a.

Ki sa ki ka fè apèl nan Konsèy la?

Kòm mansyone pi wo a, BIA tande plizyè kalite ka ki soti nan refi yon kosyon pou refi a petisyon viza imigran ak refi soulajman pa jij imigrasyon an. Anjeneral, gen frè ki asosye ak apèl sof si ou tonbe anba yon eksepsyon oswa ou resevwa yon egzansyon frè nan men BIA. Pa egzanp, yon mosyon pou relouvri yon lòd pou retire li pa gen yon frè.

Èske Komisyon Konsèy la pibliye desizyon li yo?

BIA deside sou dè santèn de ka chak ane men li pa pibliye anpil nan yo sof si ka a chanje lwa aktyèl la oswa se yon ka nan premye enpresyon, sa vle di BIA a pa janm te fè fas ak pwoblèm nan. Ka yo deside yo pibliye sou sitwèb BIA a epi anjeneral obligatwa pou tout tribinal imigrasyon, sof si BIA limite aplikasyon yo nan yon sèten kote.

Èske mwen ka fè apèl kont desizyon Komisyon Konsèy la nan ka mwen an?

Gen sikonstans trè limite kote ou ka fè apèl kont desizyon BIA a nan yon Tribinal Awondisman Etazini ki gen jiridiksyon sou ka w la. Pa egzanp, yon Tribinal Awondisman pa ka revize yon desizyon BIA ki baze sou egzèse diskresyon, tankou yon refi pou Anilasyon Anilasyon. Tribinal Awondisman an ka revize desizyon an si te gen yon vyolasyon lalwa oswa si kesyon an gen rapò ak entèpretasyon lalwa a. Pa egzanp, si BIA refize ka w la dapre yon krim ki grav, tribinal la ap revize desizyon Komisyon Konsèy la sou nati krim lan. Premye etap la ta dwe depoze yon Petisyon pou Revizyon ak tribinal la epi respekte delè kout pou depoze tribinal la. Si Tribinal Awondisman an refize demann ou an pou Revizyon, Lè sa a, ou ka mande Tribinal Siprèm Etazini pou revize desizyon sa a. Si tribinal la akòde demann ou an, yo pral voye l bay BIA pou nouvo pwosedi.

Kiyès ki sipèvize Komisyon Dapèl Imigrasyon an?

Konsèy la fè pati Depatman Jistis anba Biwo Egzekitif pou Revizyon Imigrasyon (EOIR). Pwokirè Jeneral Etazini, kòm chèf Depatman Jistis la, se sekretè ki responsab biwo sa a.

Èske mwen ka relouvri ka mwen an ak Komisyon Konsèy la si sa fè plis pase 90 jou?

Li posib. Klike sou lyen sa a pou w li plis sou Mosyon pou Relouvri.

Bagay ki pi enpòtan pou w sonje se anboche yon avoka ki gen eksperyans pou depoze kontestasyon w ak Komisyon Konsèy la oswa yon Mosyon pou Relouvri. Kontakte nou lè l sèvi avèk fòm ki anba a pou w pale ak yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans.

Komisyon Konsèy Apèl Imigrasyon Avoka

Petisyon pou Revizyon pa Tribinal Apèl Awondisman an

Règ Nevyèm Awondisman ke Aplikan an Renonse Aplikasyon li a lè li pa respekte Dat limit yo

Mosyon pou reouver prosedir removal

BIA Règ ke Limit tan ak nimewo yo pa aplike nan mosyon relouvri pou aplike pou azil

Anilasyon anilasyon an

Anile nan retire se yon bon fason pou fè pou evite konsekans yo grav nan retire. Fòm soulajman sa a pèmèt Pwokirè Jeneral la kapab anile ranvwa sèten imigran si yo satisfè sèten kondisyon. Rezidans pèmanan legal, rezidan pèmanan ki pa legal, ak mari oswa madanm, timoun, oswa paran ki maltrete ka aplike pou fòm soulajman sa a nan pwosedi ranvwa.

Mwen se yon rezidan pèmanan, èske mwen ka aplike pou anilasyon anilasyon?

Si w se yon rezidan pèmanan nan pwosedi deyo ou ka aplike. Pwokirè Jeneral la gendwa anile ranvwa yon rezidan pèmanan legal si:

 • Li se rezidan pèmanan depi 5 an
 • Li te abite Ozetazini pou sèt ane apre li te admèt anba nenpòt estati
 • Li pa te kondane pou yon krim ki agrave
 • Garanti egzèse favorab nan diskresyon

Tanpri sonje ke fòm sa a nan soulajman nan retire yo trè diskresyonè. Jij Imigrasyon an ka toujou refize Anilasyon Anilasyon, menmsi ou ranpli tout kondisyon ki anwo yo.

Mwen pa yon rezidan pèmanan legal, èske mwen ka aplike pou anilasyon anilasyon?

Ou gendwa aplike pou Anilasyon anilasyon rezidan pèmanan ki pa legal si w te Ozetazini depi dizan epi ranvwa w t ap mennen nan difikilte pou fanmi w kalifye. Fanmi ki kalifye yo enkli:

Sitwayen Etazini oswa timoun rezidan pèmanan legal yo

Konjwen sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan legal

Sitwayen Etazini oswa paran rezidan pèmanan legal

Ou ka aplike pou Anilasyon anilasyon rezidan pèmanan ki pa legal si ou satisfè sa ki annapre yo:

Ou te prezan Ozetazini pou omwen dizan

Li te yon moun ki gen bon karaktè moral pou omwen dis ane

Etabli ke retire li ta mennen nan difikilte

Garanti egzèse favorab nan diskresyon

Konjwen mwen te bat mwen oswa abi, Èske mwen ka aplike pou Anilasyon anilasyon?

Ou gendwa aplike pou Anilasyon Anilasyon si ou te bat ou epi ou se mari oswa madanm, pitit oswa paran sitwayen ameriken ki abize oswa rezidan pèmanan legal la. Pou kalifye, ou dwe ranpli kondisyon sa yo:

Pitit, konjwen, oswa paran ou sitwayen ameriken te abize w

Konjwen oswa paran rezidan pèmanan legal ou te abize w

Ou te Ozetazini pou omwen twazan

Yo te yon moun ki gen bon karaktè moral pou twazan

Moun nan pa inadmisib

Yo te arete m, èske m ka toujou aplike?

Ou ka toujou aplike pou fòm sekou sa a. Sepandan, arestasyon w oswa kondanasyon w ka afekte kalifikasyon w pou sekou epi li ka afekte egzèse diskresyon jij la.

Ki kalite prèv ki ta dwe genyen?

Prèv ou genyen an ta depann de kalite soulajman w ap aplike a. Kèk nan prèv yo enkli:

 • Prèv kondisyon rezidans pèmanan legal ou
 • Prèv prezans fizik ou pou peryòd legal la
 • Prèv abi oswa batri, si w ap aplike anba règ Lwa sou Vyolans Kont Fanm yo
 • Prèv kontak ak sitiyasyon fanmi an
 • Prèv lyen ak kominote a tankou pwopriyetè kay
 • Prèv travay volontè oswa imanitè

Tanpri konprann ke fòm sekou sa a trè diskresyonè e li trè konplike. Tanpri kontakte yon avoka nan 1(888)963-7326 pou diskite sou ka w la.

Ki moun ki elijib pou oto-petisyon pou VAWA?

Kisa ki ka fè pou sispann pwosedi pou retire mwen an?

Pa gen Dat-Pa gen Tan-Pa Ale: Nòt Ka Pereira v

Avoka defans pou retire ak depòtasyon

Oto-Petisyon Dapre Lwa Vyolans Kont Fi (VAWA)

 • 212(H) Egzansyon

Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon (INA) genyen anpil egzansyon. Objektif prensipal egzansyon sa yo se pou pèmèt moun ki abite Ozetazini, oswa moun ki gen lyen solid, rete Ozetazini. Youn nan egzansyon sa yo se yon egzansyon dapre INA §212(h). Egzansyon sa a aplikab pou plizyè rezon inadmisibilite dapre INA, tankou:

Inadmisibilite dapre INA §212(a)(2)(A)(i)(I) ki gen rapò ak krim ki enplike moral

Inadmisibilite dapre INA §212(a)(2)(A)(i)(II) ofans ki gen rapò ak posesyon mwens pase 30 gram marigwana

Inadmisibilite dapre INA §212(a)(2)(B) ki gen rapò ak plis pase yon kondanasyon kriminèl

Inadmisibilite dapre INA §212(a)(2)(D) ki gen rapò ak pwostitisyon

Inadmisibilite dapre INA §212(a)(2) (E) afimasyon iminite kont pouswit jidisyè

Gen twa egzansyon dapre INA §212(h):

Egzansyon dapre INA §212(h)(1)(A) ki gen rapò ak pwostitisyon oswa krim imigran an pa admisib la te fèt sa gen plis pase 15 ane.

Egzansyon pou difikilte ekstrèm pou rezon kriminèl si sitwayen ameriken oswa fanmi ki kalifye rezidan pèmanan legal imigran an ta andire gwo difikilte anba INA §212(h)(1)(B)

Egzansyon pou moun k ap fè demann pwòp tèt yo anba Lwa sou Vyolans kont Fanm dapre INA §212(h)(1)(C)

Kontakte nou sou egzansyon yo

Pwostitisyon ak Krim ki gen plis pase 15 an dapre INA §212(h)(1)(A):

Dispozisyon sa a disponib pou moun ki pa admisib INA §212(a)(2)(D) pou pwostitisyon oswa pou krim ki te fèt sa gen plis pase 15 ane. Nan de ka sa yo, imigran an pa oblije montre difikilte bay yon fanmi ki kalifye. Imigran an dwe montre ke li te reyabilite epi admisyon li pa ta kontrè ak enterè nasyonal Etazini.

Egzansyon pou Posesyon Marigwana Dapre INA §212(h):

Gen yon dispans limite nan inadmisibilite dapre INA §212(h) pou posesyon marigwana mwens pase 30 gram marigwana. Kantite marigwana a enplike yon ankèt espesifik sikonstans epi li pa yon ankèt kategorik. Matter of Martinez-Espinoza, 25 I&N Desanm 118, 124 (BIA 2009). Kondanasyon pou atik dwòg dwe gen rapò ak posesyon mwens pase 30 gram marigwana pou yo ka dispans dapre INA §212(h).

Lwa sou Vyolans Kont Fi (VAWA) Oto-Petitioners Waiver Dapre INA §212(h):

Dapre INA §212(h)(1)(C), moun ki fè demann pwòp tèt yo anba Lwa Vyolans Kont Fi yo ka aplike pou yon dispans. Egzansyon sa a aplike pou rezon ki kouvri anba rezon inadmisibilite ki mansyone pi wo a. Imigran an pa oblije montre gwo difikilte nan ka sa a.

Estanda Ogmante pou diskresyon dapre INA §212(h):

Egzansyon INA §212(h) la trè diskresyonè. Gen yon estanda diskresyon ki pi wo pou imigran ki kondane pou krim vyolan oswa danjere daprè 8 CFR §§212.7(d) ak 1212.7(d). Estanda sa a trè difisil pou satisfè e imigran an dwe montre difikilte sa a ta rive pou fanmi ki kalifye yo oswa pou tèt li. Yo te aplike estanda ogmante sa a nan ka sa yo:

Vòl blende

Vòl

Abi seksyèl sou yon minè

Aji malen ak lasif sou yon timoun

Atak agrave

Vòl ame ak yon zam afe

Vole nan yon kay ak ofisye reziste ak vyolans

Yon fwa estanda sa a aplikab, lè sa a aplikan an dwe montre difikilte sa a.

Gen plizyè ba pou sekou anba INA §212(h). Premyèman, yon rezidan pèmanan legal ki te kondane pou yon krim ki agrave pa kalifye pandan yon moun ki pa LPR ka kalifye. Yon lòt limit se kondisyon pou yon rezidan pèmanan legal te rete kontinyèlman Ozetazini pandan sèt ane anvan aplikasyon an pou egzansyon an.

Aplikasyon pou rezidans pèmanan yo trè enpòtan. Kondanasyon krim yo mansyone pi wo a ka gen konsekans grav sou kapasite pou jwenn estati sa yo. Rele nou jodi a pou diskite sou aplikasyon w lan, sitou si diskisyon ki anwo a aplike pou ou.

Akèy

Egzansyon pou defòmasyon anba INA §237(a)(1)(H) ak INA §212(i)

Avoka imigrasyon krim grav

Pou Natiralizasyon ak Sitwayènte

Reouvèti Pwosedi pou retire elèv yo

Kisa yon Mosyon pou Relouvri Pwosedi Imigrasyon ye?

Yon Mosyon pou Relouvri pwosedi ekspilsyon pèmèt ou mande jij imigrasyon an oswa pwosedi Komisyon Apèl Imigrasyon an pou gade nouvo prèv ki ta ka chanje rezilta nan pwosedi depòtasyon ou. Frè pou mosyon an se $110 epi yo ta dwe depoze li nan enstitisyon administratif ki te gen kontwòl sou ka w la. Pa egzanp, si tribinal imigrasyon an nan Orlando, FL te tande ka w la an dènye, ou bezwen depoze Mosyon pou Relouvri nan tribinal Orlando, FL menm si w pa rete nan jiridiksyon sa a ankò.

Ki sa ki pèmèt mwen relouvri dosye mwen an?

Bagay ki pi enpòtan pou w konsidere lè w ap depoze mosyon w lan se pou w genyen prèv ki fèk disponib oswa yon gwo chanjman nan lwa ki ta chanje rezilta nan ka w la. Pa egzanp, yo konsidere yon chanjman politik nan peyi ranvwa pou yon moun k ap chèche azil ki ka mennen moun nan pèsekite yo satisfè egzijans sa a. Anplis de sa, yon dènye dosye ki soti nan Tribinal Siprèm Etazini, Tribinal Awondisman ki gen jiridiksyon sou ka w la, oswa Komisyon Apèl pou Imigrasyon an kapab sèvi tou kòm nouvo chanjman ki ka pèmèt ou relouvri ka w la. Anfen, yo te itilize nesans yon nouvo timoun sitwayen ameriken oswa yon maryaj ki sot pase tou pou relouvri yon ka devan tribinal imigrasyon an.

Li enpòtan anpil pou w pale ak yon avoka imigrasyon konpetan anvan ou soumèt mosyon w la paske egzijans sa a enpòtan anpil.

Kilè mwen ta dwe depoze mosyon mwen an?

Sa a se yon kesyon trè difisil epi repons lan depann de sikonstans kote w ap eseye relouvri ka a. Ou ta dwe depoze mosyon ou le pli vit ke nouvo prèv la disponib oswa le pli vit ke tribinal la deside nouvo ka a. Si w baze reouvèti sou vyolasyon jistis, selon jiridiksyon an, gendwa pa gen yon dat limit, men mosyon an ta dwe toujou depoze pi vit posib.

Ki faktè mwen ta dwe itilize pou anboche yon avoka imigrasyon pou relouvri dosye mwen an?

Faktè ki pi enpòtan an se eksperyans ak relouvri ka yo devan tribinal imigrasyon ak Komisyon Apèl pou Imigrasyon. Kèlkeswa depans lan, ou ta dwe anboche yon avoka ki te fè sa anvan. Si w ap anboche yon chirijyen pou opere ou, ou ta vle yon doktè ki te fè menm pwosedi a anvan. Menm kritè yo ta dwe aplike nan desizyon ou anboche yon avoka. Avoka Ahmad Yakzan te ede plizyè moun avèk siksè relouvri ka yo, epi li ta plis pase kontan ede ou relouvri ka pa w la.

Rele nou jodi a pou yon konsiltasyon pou relouvri pwosedi pou retire w la.

Mosyon pou reouver prosedir removal

BIA Règ ke Limit tan ak nimewo yo pa aplike nan mosyon relouvri pou aplike pou azil

Komisyon Apèl pou Imigrasyon

Avoka defans pou retire ak depòtasyon

Re-antre ilegal

Rantre ilegal se yon bagay ki grav. Gouvènman federal la pouswiv endividi ki gen yon lòd pou yo ranvwaye alavans, anba 8 USC 1326, si yo retounen Ozetazini apre yo fin retire yo. Sa ap mennen nan lajistis ou nan tribinal federal, epi apre yo retire nan peyi Etazini. Akizasyon pou reantre Ozetazini ilegalman se yon akizasyon krim epi li kapab mennen nan yon santans pou omwen dezan ak retire elèv la nan peyi Etazini. Lwa a amelyore santans lan selon pouswit anvan yo, plizyè kondanasyon kriminèl, oswa yon kondanasyon pou yon krim ki agrave dapre INA §101(a)(43).

Ki sa ki konstitye Reantre ilegal?

Kongrè a, yon fason pou dekouraje moun antre Ozetazini apre yo fin retire li, kriminalize retounen ilegal Ozetazini. Gouvènman an pral pouswiv moun sa yo ki te retounen ilegalman:

Moun ki te refize antre Ozetazini;

Moun ki te eskli nan peyi Etazini;

Moun ki te depòte soti nan Etazini;

Moun ki te retire nan peyi Etazini; oswa

Moun ki te kite Etazini deja ak yon lòd eksklizyon, depòtasyon, oswa retire.

Moun sa yo t ap akize pou retounen ilegal si yo eseye retounen Ozetazini nan yon fason san papye oswa yo jwenn yo Ozetazini apre yo fin antre.

Poukisa ou ta dwe anboche yon avoka imigrasyon pou defann ou?

Youn nan defans yo nan chaj sa a si yon atak kolateral sou kache lòd pou retire anvan an. Nan anpil ka, sitou ak ansyen lòd ranvwa, dwa imigran a nan yon pwosè jis yo te ka vyole. Vyolasyon sa yo ta prejidis pou defann akizasyon an nan tribinal federal. Yon avoka imigrasyon ta kapab jwenn pwoblèm sa yo ak pwosedi pou retire yo kache.

Yon lòt fason pou defann chaj la ta dwe deplase pou relouvri pwosedi pou retire elèv la. Yon Mosyon pou Relouvri ta posib si yo te jije lwa ki mennen nan retire li an konstitisyonèl. Pa ekzanp, yon imigran ki te deja retire pou komèt yon "krim vyolans" ta ka anmezi pou diskite ke Tribinal Siprèm nan Dimaya te chanje definisyon krim sa a epi yo ta dwe ranvwaye lòd pou yo retire. Re-ouvèti sa yo ta dwe mennen nan ranvwaye chaj la retounen ilegal.

Anboche Biwo Lwa American Dream™ pou Defann Ou nan Ka w la

Avoka Ahmad Yakzan te reprezante anpil moun nan pwosedi ranvwa e li ta plis ke kontan pou ede w nan ka retounen ilegal ou a. Rele nou jodi a oswa itilize fòm ki anba a pou kontakte nou pou yon konsiltasyon.

Anboche Nou Pou Ka Reantre Ilegal Ou

Avoka Ahmad Yakzan nonmen kòm yon Avoka Jistis Kriminèl (CJA) pou Reantre ilegal ak Ekstradisyon

Kite Eksperyans nou an nan defans retire defann ou

Avoka defans pou retire ak depòtasyon

Petisyon pou revizyon

Nan kèk ka, sèl fason pou revize desizyon yon ajans imigrasyon se pou chèche revizyon lè w depoze yon Petisyon pou Revizyon nan Tribinal Apèl Awondisman ki gen jiridiksyon sou eta w la. Tribinal Awondisman an ta revize desizyon an epi swa refize, bay oswa bay ka a ajans ki te bay desizyon an. Sa a ta yon bon fason pou revize yon desizyon Komisyon Apèl pou Imigrasyon nan ka imigrasyon ou a si ou kwè yon desizyon sa a pa bon.

Ki ka Tribinal Awondisman an kapab revize nan kontèks imigrasyon an?

Yon Tribinal Awondisman kapab revize, nan kontèks lwa imigrasyon an, desizyon Komisyon Konsèy Apèl pou Imigrasyon an konsènan pwosedi ranvwa, yon refi yon mosyon pou relouvri oswa yon mosyon pou rekonsidere devan Komisyon Konsèy la, ak refi a yon pwosedi azil sèlman. Tribinal Apèl Awondisman an gen jiridiksyon tou pou l revize yon desizyon pou yon ajan ranfòsman imigrasyon ak Ladwàn an fè akselere dapre INA §241(a)(5) oswa INA §238(b).

Konbyen tan mwen genyen pou m depoze yon petisyon pou revizyon?

Dapre INA §242(b)(1) ou gen 30 jou pou w depoze premye Petisyon pou Revizyon an nan Tribinal Apèl Awondisman an. Delè sa a se jiridiksyon, ki vle di ke si ou rate li, ou pral pèdi sof si gen yon eksepsyon.

Èske Tribinal la ta ret otomatikman retire mwen lè mwen depoze yon petisyon pou revize?

Tribinal Apèl la pa t ap sispann otomatikman Lòd pou retire w la, epi ou dwe depoze yon Sispansyon pou retire w la nan Tribinal Apèl Awondisman an. Pou ranport sou demann sa a, Moun ki fè demann lan dwe montre ke finalman li pral ranpòte laviktwa nan ka pou rete sa a dwe bay. Ou gendwa vle reflechi sou depoze rete a, paske Sèvis la ka retire w anvan règ Tribinal Apèl Awondisman an sou Rete pou Revokasyon an.

Èske Tribinal Apèl Awondisman an revize tout ka yo?

Lalwa limite jiridiksyon Tribinal Apèl Awondisman an. Kòm sa yo, Kongrè a limite jiridiksyon li epi li anpeche li revize sèten ka. Tribinal Apèl Awondisman an gen entèdiksyon pou revize ka sa yo:

Desizyon diskresyonè: INA §242(a)(2)(B) entèdi revize desizyon diskresyonè yo pran nan desizyon Ajans. Desizyon ki gen ladan anilasyon anlèvman dapre §§ 212(h) ak 212(i), anilasyon anilasyon, depa volontè, ak ajisteman estati, ak lòt desizyon oswa aksyon otorite ki espesifye nan Tit II INA a se diskresyonè.

Ofans kriminèl: INA §242(a)(2)(C) entèdi revize desizyon konsènan imigran kriminèl yo. Sepandan, Tribinal la gen jiridiksyon pou l egzamine si yon imigran se yon non-sitwayen ki kapab depòtasyon akoz yon ofans ki diskalifye.

Kisa k ap pase apre Tribinal la pran desizyon l?

Si Tribinal Apèl Awondisman an akòde Petisyon ou an pou Revizyon, Lè sa a, desizyon ki pi ba a ta dwe anile epi yo pral voye ka a bay Ajans la pou plis pwosedi. Si Tribinal la pa akòde Petisyon pou Revizyon ou a, ou ka fè apèl kont ka a devan Tribinal Siprèm lan, mande Tribinal la rekonsidere, oswa mande Tribinal la pran yon desizyon en banc.

Si w ap panse pou fè apèl kont yon desizyon Komisyon Apèl pou Imigrasyon nan ka w la, tanpri konsidere nou lè w kontakte nou nan fòm ki anba a.

Revizyon Federal Desizyon Imigrasyon

Tout sa ou bezwen konnen sou rete pou retire yo ak tribinal imigrasyon, ICE ak tribinal federal

Komisyon Apèl pou Imigrasyon

Tribinal Siprèm elaji revizyon tribinal federal nan ka imigrasyon yo

Revizyon Federal Desizyon Imigrasyon

Tribinal federal yo reskonsab revize ajans refize benefis yo dapre Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon ak Lwa sou Pwosedi Administratif. Tribinal Federal yo ka revize desizyon ajans yo, oswa endesizyon, nan yon ka. Baz jiridiksyon sa a se Konstitisyon an anba Atik III, Lwa sou Pwosedi Administratif, Lwa Mandamus, ak Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon.

Ki kalite ka Tribinal Federal la kapab revize?

Tribinal Federal yo ka revize desizyon sa yo ki soti nan Desizyon Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini:

 • Refi Petisyon ki baze sou travay, tankou petisyon viza ki pa imigran ak petisyon viza imigran.
 • Refi petisyon viza Fanmi yo, ki gen ladan refi petisyon viza Imigran I-130, Aplikasyon pou Ajisteman Estati I-485, ak avantaj I-730 pou Azil derive.
 • Refize Aplikasyon N-400 pou Sitwayènte, ak Apèl pou Natiralizasyon N-336

Tribinal Federal yo ka revize reta ki pa rezonab tou nan ka ki mansyone anwo yo. Kidonk, si Sèvis la pa regle demann sa yo, oswa si l ap pran yon kantite tan ki pa rezonab, yon Aplikan oswa yon Benefisyè, ka mande pou yon Tribinal Federal ki gen jiridiksyon konpetan mande yon revizyon pou deside sou reta san rezon.

Kontakte nou sou revizyon federal

Èske yon Tribinal Federal kapab revize tout desizyon imigrasyon yo?

Se pa tout desizyon Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini kapab revize pa yon Jij Federal. Kèk ka ki pa kapab revize se ka sa yo ki nan diskresyon ajans lan. Ka sa yo enkli nenpòt ka ki limite nan diskresyon Ajans la. Okenn nan petisyon ki endike anwo yo pa diskresyonè, byenke Sèvis la toujou fè konnen ka I-485 Ajisteman Estati yo se diskresyonè. View sa a te rejte pa plizyè tribinal.

Ki sa ki se yon Writ of Mandamus ak ki jan li ka itilize nan kontèks imigrasyon an?

Yon Writ of Mandamus se kote yon pleyan mande yon Tribinal Federal pou l antre yon lòd pou mande yon anplwaye federal, tankou Sèvis la, pou l fè yon bagay oswa pran yon sèten aksyon. Nan kontèks sa a, yo ka itilize Writ la nan ka reta ki pa rezonab. Yo te itilize Mandamus pou deplase Sèvis la pran desizyon sou ka Ajisteman Estati oswa ka natiralizasyon ki te bloke lontan. Youn nan konsiderasyon yo ta dwe kenbe nan tèt ou se lefèt ke gouvènman an gen kèk soulaje nan reta nan ka yo si Benefisyè a ta ka pa kalifye pou benefis la, oswa gen kèk enkyetid sekirite nasyonal. Si Sèvis la pa reponn a ka w la, epi ou kwè ke yon desizyon konsa pa jistifye, tanpri kontakte nou pou revize ka w la.

Mwen te nan Detansyon pou Plizyè Mwa, Èske mwen ka depoze yon Writ of Habeas Corpus?

Yon Writ of Habeas Corpus ta ka yon toon trè enpòtan nan kontèks imigrasyon an. Writ la te itilize depi fondasyon Etazini. Writ la se yon lòd pou yon gadyen, moun ki kenbe w la, pou "pwodui kò a". Nan kontèks imigrasyon an, sa a ta ka Direktè Distri a, oswa Cherif la, si imigran an se nan gad nan yon ajans lokal anba yon MOU ak Imigrasyon ak Ranfòsman Ladwàn.

Tanpri sonje ke sèten moun tonbe anba "detansyon obligatwa" si yo kondane yo pou sèten krim oswa si yo gen sèten reklamasyon, tankou yon azil. Te gen yon anpil nan litij konsènan "detansyon obligatwa", ki te trete pa Tribinal Siprèm nan Etazini nan Jennings v. Rodriguez.

Si oumenm, oswa yon fanmi imedya, yo te arete epi yo te refize kosyon nan pwosedi pou retire elèv la, tanpri rele nou pou diskite sou ka w la.

Avoka Ahmad Yakzan se avoka imigrasyon ou nan Tampa. Tanpri rele nou si nou ka ede w ak nenpòt bagay.

Twa Bagay Ou dwe Konnen Konsènan Desizyon DACA Tribinal Siprèm lan

Petisyon pou Revizyon pa Tribinal Apèl Awondisman an

Tribinal Federal Revizyon Petisyon Imigrasyon

Komisyon Apèl pou Imigrasyon

Tout sa ou bezwen konnen sou rete pou retire yo ak tribinal imigrasyon, ICE ak tribinal federal

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*