Avoka Pwosedi pou Deplasman

Si oumenm oswa yon moun ou renmen an ap fè fas ak pwosedi depòtasyon, ou bezwen konprann tout opsyon ou genyen pou defans ak kijan pou pwofite bon opòtinite yo. Travay ak yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans nan pwosedi ranvwa non sèlman ba ou aksè a tout enfòmasyon ou bezwen yo, men tou ba ou yon avoka ou ka ale nan jwenn konsèy epi ki pral fè pi bon ka a nan non ou ak otorite imigrasyon yo.  

Nan American Dream™ Law Office, nou konprann defi w ap rankontre yo epi nou pare pou ede. Plis ou kòmanse abòde pwoblèm yo pi bonè ak yon avoka ki devwe pou pwosedi pou retire elèv yo, se plis ou genyen chwa pou konbat depòtasyon yo.

Si Ou Nan Detansyon

Otorite imigrasyon yo ka kòmanse pwosedi ranvwa pou plizyè rezon epi yo frape moun nan tout domèn nan lavi yo. Gen kèk ki gendwa fèk antre Ozetazini alòske gen lòt k ap fè fas ak depòtasyon yo se rezidan pèmanan legal ki te viv ak travay Ozetazini pou yon kantite tan enpòtan. Yon sèl faktè ke tout moun nan retire pataje se dwa pou defann kont retire enjis.

Si yo te arete w, nou ka travay pou w jwenn yon Bon Imigrasyon pou w ka rete ak moun ou renmen yo. Nan kèk ka, yo ka negosye yon kosyon byen vit apre detansyon san yo pa bezwen yon odyans, kidonk li pi bon pou kontakte yon avoka ki gen eksperyans nan pwosedi pou retire elèv la byen vit. Si w ap negosye ak yon Ofisye Depòtasyon oswa w ap chèche yon kosyon nan men yon jij Imigrasyon, yon avoka ki gen eksperyans kapab demontre ak konviksyon poukisa lyen w genyen ak kominote a fè w yon bon kandida pou w libere sou yon kosyon rezonab.

Soulajman nan retire

Yon avoka nan pwosedi pou retire elèv la ka sèvi ak yon varyete metòd pou montre poukisa yo pa jistifye retire oswa pou montre poukisa yo ta dwe akòde w soulajman. Opsyon ki disponib pou defans retire varye selon sikonstans inik ou. Sepandan, kèk estrateji nou itilize avèk siksè pou kliyan yo enkli:

 • Mande azil
 • Chèche ajisteman nan estati a
 • Anilasyon anilasyon an
 • Mande yon viza pou sikonstans inik tankou viktim krim
 • Dispans inadmisibilite oswa lòt pwoblèm

Nan anpil sitiyasyon, jij imigrasyon yo gen anpil diskresyon lè y ap deside si yo bay soulajman nan pwosedi ranvwa. Lè avoka ou a gen chans pou travay avèk ou pou ase tan pou konprann koneksyon ou ak kominote a, sitiyasyon an nan peyi lakay ou, ak lòt faktè ki afekte estati imigrasyon ou, avoka ou a gen plis opòtinite pou jwenn avni pou sekou. Avoka w la ap pi byen prepare tou pou l defann yon fason efikas nan non w lè yo byen abitye ak sitiyasyon w.

Pwosedi pou retire elèv la

Anjeneral, pwosesis pou retire elèv la kòmanse lè ou resevwa yon Avi pou Konèt ak yon dat odyans lan. Li enpòtan anpil pou w patisipe nan odyans sa a ak nan tout lòt dat tribinal la fikse. Si w pa suiv enstriksyon sa yo, sa ap non sèlman domaje opòtinite w genyen pou w konbat depòtasyon kounye a, men w ap ka fè kont ou tou alavni.

Pwochen etap la se nòmalman yon odyans Master Calendar. Pandan ke sa a se yon pwosedi kout, li enpòtan paske sa a se pwen kote ou ta dwe prezante nenpòt aplikasyon pou soulajman nan retire elèv la. Nan Odyans Mèt la, tribinal la pral detèmine kijan zafè a pral kontinye ale pi devan. Apre sa, yo pral konvoke w nan yon odyans kote tribinal la pral deside sou merit ka w la.

Travay ak yon Avoka ki gen eksperyans pou retire elèv yo

Jij imigrasyon yo pa mechan, men yo gen twòp travay. Pou reyisit ak defans imigrasyon, ou bezwen fè dosye w la yon fason ki konsyan ak konvenkan. Sa mande yon bon konesans sou lwa ak règleman ki aplikab yo, ansanm ak pwosedi nan odyans pou retire elèv yo.

Nan American Dream™ Law Office, nou dedye lavi nou pou ede imigran yo reyalize objektif yo. Kontakte nou jodi a pou chèche konnen ki jan yon avoka ki kalifye pou retire elèv la ta ka ede w oswa yon moun ou renmen batay depòtasyon epi rete Ozetazini.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon