Kat Vèt Maryaj Moun Menm Sèks

Dispozisyon ki nan lwa imigrasyon Etazini ki mete kat vèt yo disponib pou mari oswa madanm sitwayen ameriken yo ak rezidan pèmanan legal yo aplike pou koup menm sèks ansanm ak koup etewoseksyèl yo. Kondisyon pou demontre kalifikasyon yo ka pi difisil pou koup LGTQ+, sepandan, sitou lè sèten peyi yo enplike.

Èd nan men yon avoka imigrasyon ki gen konesans ka ede evite anpil pyèj potansyèl lè w ap aplike pou yon kat vèt pou maryaj moun menm sèks. Nan Biwo Lwa American Dream™, nou konprann ki kalite prèv ou bezwen prezante pou montre ou kalifye, epi nou pare pou ede w si gen pwoblèm oswa si gen reta ki pa nòmal.

Pwouve yon maryaj menm sèks nan otantik

Paske ofisyèl imigrasyon yo tèlman konsène ak maryaj fwod kote koup marye jis pou rezon imigrasyon, yo jeneralman pran yon apwòch sispèk nan tout aplikasyon pou kat vèt ki baze sou maryaj. Tout koup bezwen demontre ke yo gen yon relasyon maryaj bòn fwa. Sa a se souvan pi difisil pou marye menm sèks paske kèk nan prèv yo tipikman yo itilize pou pwouve validite relasyon an ka pa disponib. Pa egzanp:

  • Ou ka pa gen foto ou nan reyinyon fanmi yo si fanmi pa aksepte relasyon ou
  • Ou ka pa anmezi pou reponn kesyon sou fanmi mari oswa madanm ou si ou pa gen kontak ak yo poutèt omofobi.
  • Mari oswa madanm ou ta ka pa nan lis kòm moun ki kontakte ijans ou oswa benefisyè si ou pè konsekans
  • Ou ka pa gen yon kontra lwaye ansanm si pwopriyetè w la gen prejije kont koup menm sèks
  • Si yon patnè te gen yon maryaj etewoseksyèl anvan, ofisyèl imigrasyon yo ta ka sipoze ke omwen yon relasyon te fwod.

Avoka imigrasyon konnen estrateji pou jere difikilte potansyèl sa yo. Li enpòtan pou w onèt epi konplè pandan tout pwosesis la, men li nesesè tou pou w konprann ki lè enfòmasyon w yo ka voye yon drapo wouj bay ofisyèl yo pou w ka prepare w ak repons pou eksplike yon diferans aparan.

Pwouve yon maryaj o-sèks valab

Pou yon relasyon moun menm sèks bay kalifikasyon pou yon kat vèt, relasyon an dwe ofisyèlman atravè yon maryaj valab, pa sèlman yon inyon sivil. Yo dwe rekonèt maryaj la valab nan peyi kote li te fèt la. 

Si yon koup omoseks marye nan yon peyi ki refize rekonèt legalman maryaj moun menm sèks, li ta ka fè plis sans pou aplike pou yon viza fiyanse epi marye (ankò) Ozetazini. Malgre kèk lwa eta a fè konnen okontrè, lwa federal Etazini pèmèt koup moun menm sèks marye, e lalwa federal pase sou lwa eta a.

Yon Avoka Imigrasyon Devwe Kapab Ede Koup Moun Menm Sèks Jwenn Kat Vèt

Lwa Etazini bay opòtinite imigrasyon egal pou koup moun ki gen menm sèks, men chemen pou demontre ou kalifye pou opòtinite sa yo pa menm jan. Yon avoka imigrasyon kalifye nan American Dream™ Law Office konprann defi ou fè fas ak pi bon fason pou simonte defi sa yo.

Pou aprann plis oswa planifye yon sesyon estrateji pou chèche konnen ki jan nou ka ede w atenn objektif ou, kontakte biwo nou an kounye a.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*