Lwa sou Vyolans kont Fanm pou Oto-Petisyon (VAWA)

Lwa sou Vyolans kont Fanm yo (VAWA) pèmèt mari oswa madanm, timoun, ak paran sitwayen ameriken ki abi, oswa rezidan pèmanan legal nan kèk ka, fè yon petisyon pou rezidans pèmanan Ozetazini. Pou kalifye pou yon pwòp tèt ou-petisyon, sitwayen ameriken an ta dwe abize moun ki fè demann pwòp tèt li a, oswa rezidan pèmanan legal la nan ka a oswa mari oswa madanm oswa pitit la. Gen plizyè kalite abi ki kalifye, ki pral diskite anba a.

Konjwen mwen te abize m, Èske mwen ka aplike anba VAWA?

Si mari oswa madanm ou te abize w, ou kapab pwòp tèt ou-petisyon pou rezidans pèmanan lè w depoze yon petisyon I-360 nan Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini. Nan lane 1996, Kongrè a te etabli kapasite sa a pou fè yon petisyon tèt yo nan Lwa sou Vyolans kont Fi yo. Pwosesis oto-petisyon an se senp epi se yon seksyon espesyal nan Sèvis la jije Sant Sèvis Vermont. Yon fwa yo apwouve li, moun ki fè demann pwòp tèt li a ka aplike pou li Ajisteman estati, si nimewo viza a disponib.

Mwen te antre Ozetazini san enspeksyon, Èske mwen ka toujou aplike?

Wi. Lalwa pèmèt ou aplike pou Ajisteman estati, menm si ou te antre san enspeksyon.

Ki kalite abi mwen ta dwe dokimante?

Nou te itilize anpil fòm abi pou aplike avèk siksè pou kliyan anba Lwa Vyolans Kont Fi (VAWA) pwòp tèt ou-petisyon pwosedi. Gen kèk nan fòm abi yo enkli:

 • Abi imigrasyon kote mari oswa madanm ki fè abizif la refize aplike pou yon benefis imigrasyon oswa li menase pou l rele otorite yo pou rapòte imigran an.
 • Abi finansye kote mari oswa madanm ki abizif la vòlè, oswa fòse imigran an, bay lajan oswa byen.
 • Abi sikolojik oswa emosyonèl, kote mari oswa madanm ki fè abizif la rele imigran yo non oswa anpeche imigran an jwi lavi.

Lòt fòm abi ka aplike tou nan sèten sitiyasyon.

Ki kalite prèv mwen ta dwe mete nan petisyon mwen an?

Gen yon kantite prèv ou ka mete nan petisyon w lan. Gen kèk nan prèv ke nou anjeneral enkli:

 • Sètifika maryaj ak divòs
 • Prèv ki montre bonjan nati maryaj la
 • Prèv bon karaktè moral moun k ap fè petisyon an
 • Prèv abi, ki gen ladan rapò sikolojik
 • Prèv enjonksyon vyolans domestik

Èske mwen ka mete pitit mwen yo nan petisyon mwen an?

Wi. Si ou gen nenpòt timoun ki poko gen 25, yo ka enkli nan la pwòp tèt ou-petisyon.

Mwen nan Pwosedi pou Deplasman, Èske mwen ka toujou aplike?

Wi. Ou kapab pwòp tèt ou-petisyon atravè pwosesis ki mansyone pi wo a, oswa jwenn yon règ espesyal Anilasyon Anilasyon dapre Lwa Vyolans Kont Fi (VAWA).

Èske enfòmasyon mwen yo ap rete konfidansyèl?

Wi. Lalwa gen penalite sevè pou divilgasyon nenpòt enfòmasyon konfidansyèl ki gen rapò ak mari oswa madanm oswa timoun bat.

Kilè mwen ka ranpli pou Ajisteman estati?

Ou ka ranpli fòm I-485 Ajisteman estati aplikasyon ak premye aplikasyon I-360 ou a si yon sitwayen ameriken te bat ou.

Mwen Divòse Konjwen Mwen, Kisa Mwen Ka Fè?

Ou ka toujou aplike pou ajisteman lè l sèvi avèk VAWA menm si w divòse mari oswa madanm ou, nan dezan.

Rele nou jodi a pou diskite sou opsyon ou yo.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon