Sistèm lwa imigrasyon Etazini an konplèks. Kounye a, biwo Egzekitif pou Revizyon Imigrasyon (EOIR) sipèvize tribinal imigrasyon Ozetazini. Biwo a se yon sipòtè Depatman Jistis la. Pwokirè Jeneral Etazini se manm kabinè k ap sipèvize sistèm nan. Sistèm aktyèl la gen ladann tribinal imigrasyon ki pi ba atravè peyi a. Se Board of Immigration Appeals (BIA) ki deside kontestasyon tribinal imigrasyon yo nan Falls Church, Virginia. Yo fè apèl kont desizyon Konsèy la bay tribinal sikwi federal ki gen jiridiksyon.

Tribinal Imigrasyon

Gen senkant-uit tribinal imigrasyon atravè peyi a. Jiridiksyon yo limite géographiqueman pa kòd postal. Se jij imigrasyon ki fè odyans devan tribinal yo. Se Pwokirè Jeneral la ki chwazi jij imigrasyon yo. Jij imigrasyon yo se avoka ki se ofisye odyans administratif. Se Jij Chèf Imigrasyon an ki jere chak tribinal imigrasyon, ki nonmen tou.

Jij imigrasyon yo tande mosyon yo epi yo fè odyans mèt ak odyans endividyèl yo. Yo aksepte prèv epi admèt li nan dosye a. Jij imigrasyon yo gen gwo diskresyon sou pwosedi yo epi yo ka poze moun ki reponn yo pwosedi pou retire elèv la.

Jij imigrasyon yo gen otorizasyon tou pou tande mosyon yo reouvri, kontinye oswa mete fen nan pwosedi yo. Pou yon lis tribinal imigrasyon, vizite sa a lyen.

Konsèy Apèl Imigrasyon an

Komisyon Konsèy la se kò a apèl nan sistèm nan. Li tande kontestasyon, mosyon, ak kontestasyon nan kèk desizyon ajans administratif yo. I annan 21 Manm Board ki enkli en Chairman e en Vis Chairman. Konsèy la pran desizyon swa pa yon sèl manm oswa yon panèl jij. Desizyon li yo obligatwa pou tout jij imigrasyon atravè peyi a. Desizyon sa yo se swa ki pibliye desizyon obligatwa oswa desizyon ki pa obligatwa. Desizyon obligatwa yo pibliye sou entènèt epi òganize atravè volim. Desizyon sa yo gen ladan tou desizyon ki pibliye pa Biwo Apèl Administratif, enstitisyon apèl pou Depatman Sekirite Enteryè.

Komisyon Konsèy la gen otorizasyon pou tande mosyon pou relouvri, rekonsidere, oswa mete fen nan pwosedi yo.

Vizite sa a lyen pou wè estrikti Komisyon Konsèy la.

Jounal Tribinal Federal

Tribinal federal yo gen jiridiksyon pou revize desizyon Konsèy Apèl pou Imigrasyon an. Tribinal Federal yo ka revize desizyon final konsèy la. Tribinal yo revize tou desizyon Komisyon Konsèy la ki gen rapò ak Mosyon pou Relouvri, Mosyon pou Rekonsidere, ak Mosyon pou Mete fen.

Premye etap ou dwe pran pou w envoke revizyon federal la se pou w depoze yon Petisyon pou Revizyon nan tribinal federal ki gen jiridiksyon sou ka w la. Gen 13 tribinal sikwi atravè peyi a, ki gen ladan DC ak sikui federal ki sitiye nan Distri Kolonbi. Tribinal federal yo genyen tou jiridiksyon pou revize desizyon Tribinal Distri yo ki gen rapò ak petisyon imigrasyon.

Kòm pwobableman ou ka wè nan diskisyon ki anwo a, sistèm nan trè konplèks. Ou ta dwe anboche yon avoka imigrasyon konpetan pou ede w navige li.