T-Viza

Malerezman, trafik moun se yon pwoblèm ki gen anpil moun nan peyi Etazini. Nan Florid, rapò Depatman Sante 2020 eta a endike ke 738 ka trafik moun te enplike fanm ak timoun. Avoka imigrasyon nan Biwo Lwa Rèv Ameriken yo ap travay ak viktim trafik moun pou jwenn T-Visa depi plizyè ane.

Gen espwa pou moun k ap chèche soulajman. Jwenn T-Visa ou ouvri pòt pou yon lavi ki an sekirite Ozetazini epi pèmèt ou travay. Si oumenm oswa yon moun ou konnen ap chèche yon T-Visa, kontakte avoka imigrasyon Florid yo nan Biwo Lwa Rèv Ameriken an.

Kisa yon T-Visa ye?

Yon T-Visa pèmèt viktim ki pa sitwayen ameriken (sivivan trafik moun) vin rezidan pèmanan Ozetazini. Kalite viza sa yo pèmèt tou viktim ki pa sitwayen ameriken jwenn otorizasyon travay Ozetazini. Pafwa, si yon sivivan ak siksè jwenn sitwayènte oswa rezidans pèmanan nan sikonstans sa yo, manm fanmi pwòch yo ka evantyèlman rantre nan yo Ozetazini.  

Pwosesis pou resevwa yon T-Visa se: 

 • Rapòte trafik moun: Premye mezi pou w pran si oumenm oswa yon moun ou konnen se yon viktim trafik moun se kontakte otorite lokal yo imedyatman. Enfòmatè oswa sivivan yo kapab kontakte Liy Dirèk Nasyonal pou Trafik Imen tou. Yon fwa ou te enfòme otorite yo, yon ankèt ap fèt. 
 • Ranpli yon fòm I-914: Pa pral gen yon frè aplikasyon lè w soumèt fòm aplikasyon pou viza I-914 la. Tan li pran pou trete aplikasyon an ak apwobasyon se inik nan chak ka epi li ka varye selon prèv la. Si yo apwouve, T-Visa a ka valab pou jiska kat ane. 
 • Kolekte prèv pou pwouve kalifikasyon: Pwouve trafik moun kapab yon pwosesis konplèks ak emosyonèlman chaje pou tout moun ki enplike. Kèk nan idantifyan sa yo gen ladan abi fizik flagran (mouton, grate, boule), kondisyon lavi move (k ap viv nan espas restrenn ak plizyè moun), anplwayè oswa "gadyen" kenbe dokiman idantifikasyon, oswa yo pa peye twòp, oswa yo pè. 

Pou èd ak aplikasyon T-Visa, kontakte ekip legal ki gen eksperyans nan American Dream Law Office.

Kalifikasyon pou yon T-Visa nan Florid

Pou kalifye pou yon T-Visa, ou dwe ranpli plizyè kondisyon:

 • Ou se yon viktim gwo trafik moun (ki enplike itilizasyon fòs, pwostitisyon fòse, trafik sèks, oswa esklavaj envolontè).
 • Ou nan peyi Etazini kòm rezilta trafik moun.
 • Ou ka demontre ke retounen nan peyi ou poze yon risk ekstrèm.
 • Si ou gen plis pase 18 an, ou te respekte oswa pral konfòme yo ak envestigasyon sou trafik imen an.

Nan American Dream Law Office, nou te ede anpil sivivan trafik aplike pou T-Visa. Kontakte nou pou diskite sou ka w la epi detèmine si w kalifye.

Pou èd pou w aplike pou T-Visa w, ale nan Biwo Lwa American Dream

Si oumenm oswa yon moun bezwen asistans nan pouswiv kalite viza sa yo, American Dream Law Office la pou ede. Avoka imigrasyon ki gen konesans nou yo ap sipòte viktim trafik moun ak T-Visa depi plizyè ane. Nou ka ede w konprann si w kalifye, rasanble dokiman ki nesesè yo, epi soumèt aplikasyon w lan.

Ou pa bezwen soufri an silans. Kontakte kabinè avoka nou an Florid jodi a nan 1-888-963-7326.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon