Estati Pwoteksyon Tanporè

Dapre INA §244, Pwokirè Jeneral la ka etabli pwogram tanporè pou sitwayen ki pwoteje nan sèten peyi. Pwogram Estati Pwoteje Tanporè (TPS) se youn nan pwogram sa yo. AG an konsiltasyon ak ajan gouvènman yo ka etabli pwogram sa yo pou youn nan peyi sa yo:

 • Gen yon konfli sivil kontinyèl nan peyi a oswa yon pati nan konte a. INA §244(b)(1)(A);
 • Te gen yon tranblemanntè, inondasyon, sechrès, epidemi, oswa lòt katastwòf natirèl epi peyi a pa t kapab absòbe sitwayen li yo retounen anba INA §244(b)(1)(B); oswa
 • Gen kondisyon ekstraòdinè ak tanporè nan eta etranje a ki anpeche sitwayen li yo retounen sòf si admisyon an kontrè ak enterè nasyonal dapre INA §244(b)(1)(C).

Yon moun ki resevwa TPS:

 • Yo akòde TPS pou 6 a 18 mwa ki ka pwolonje
 • Yo pa dwe depòte pandan peryòd TPS dapre INA §244(a)(1)(A). Pwokirè Jeneral la dwe fè imigran an konnen TPS disponib.
 • Y ap bay yon otorizasyon travay INA §§244(a)(1)(B) ak (C)
 • Yo pa dwe arete sou baz estati li dapre INA §244(d)4)
 • Ka vwayaje aletranje avèk pèmisyon dapre INA §244(f)(3), men li dwe aplike pou itilize pou I-131 anvan ou vwayaje. Si moun nan retounen nan yon fason apwopriye ka pa sijè a ankò 3/10 ane ba yo. Matter of Arrabally & Yerrabelly, 25 I&N Desanm 771 (BIA 2012).
 • Ka aplike pou azil politik paske TPS pa te fèt pou detwi azil politik.
 • Ka aplike pou anilasyon anilasyon yon fwa TPS ekspire men tan ki pase yo ka pa konte nan prezans fizik pou anilasyon LPR men li ka pou anilasyon ki pa LPR.

Elijiblite pou Estati Pwoteje Tanporè

Yon aplikan dwe etabli sa ki annapre yo pou etabli kalifikasyon dapre INA §244(c):

 1. Nasyonalite nan peyi pwoteksyon an pa paspò, sètifika nesans, oswa afidavi si lòt dokiman pa egziste
 2. Yo dwe montre prezans Ozetazini nan moman deziyasyon an tou. INA §244(c)(1)(A).
 3. Yo dwe otreman akseptab
 4. Pa dwe byen fèm reyentegrasyon nan yon twazyèm peyi
 5. Pa dwe inelijib poutèt yon kondanasyon pou yon krim oswa de deli
 6. Dwe aplike nan peryòd enskripsyon an sof si li te nan lòt estati legal apre sa li ka aplike nan 60 jou.

Konjwen ak pitit moun ki gen TPS yo ka anrejistre apre peryòd enskripsyon an toutotan relasyon an te egziste nan moman deziyasyon an. Yo dwe tou se sitwayen peyi deziyasyon an epi ranpli tout lòt kondisyon. Zafè Echeverria, 25 I&N Desanm 512(BIA 2011). Si yo refize TPS pou yon rezon depòtabilite, yo pral bay yon dokiman pou peye. 8 CFR§§ 244.3-4.

Sispansyon TPS

Yo ka retire estati pwoteksyon tanporè nan sikonstans sa yo dapre INA §244(c)(3):

 • Moun nan pa t kalifye
 • Moun nan pa kenbe prezans fizik dapre INA §244(c)(4)
 • Moun nan pa re-enskri §244(c)(3)(C)
 • Pwokirè Jeneral la mete fen nan pwogram nan §244(c)(3)(B)

Administrasyon Trump te pran desizyon pou revoke deziyasyon plizyè peyi pou TPS. Tanpri rele nou pou diskite sou opsyon ou yo.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon