Avi pou parèt

Notice to Appear (NTA) se dokiman pou peye pou w enfòme yon moun sou pwosedi ranvwa. Pwosedi pou retire elèv la kòmanse apre yo fin depoze Avi pou Konèt la nan tribinal imigrasyon an. Tribinal imigrasyon an dwe genyen jiridiksyon sou Repondan an, imigran an. Anjeneral, jiridiksyon vle di imigran an abite nan jiridiksyon jeyografik tribinal la. Jiridiksyon tribinal imigrasyon yo limite pa kòd postal.

Kiyès ki fè Odyans Tribinal Imigrasyon?

Jij imigrasyon yo fè odyans sa yo. Jij imigrasyon an se jij anchèf imigrasyon an ak jij anchèf imigrasyon asosye yo. Lalwa otorize yo pou yo fè odyans, akòde oswa refize kosyon, aksepte oswa rejte prèv, epi fè odyans endividyèl (jis). Nan fen jijman an, jij imigrasyon yo pran desizyon oral oswa alekri ki bay oswa refize sekou.

Ki sa ki enkli nan Avi pou parèt la?

8 USC 1229(a) bay lis egzijans yon Avi pou parèt byen ranpli:

 • Nati pwosedi yo
 • Otorite legal anba ki pwosedi yo fèt
 • Zak yo swadizan vyole lalwa
 • Akizasyon yo ak otorite legal yo swadizan yo te vyole
 • Lefèt ke imigran an ta ka reprezante pa yon avoka san okenn depans pou gouvènman an
 • Egzijans pou imigran an mete ajou enfòmasyon kontak li yo, epi
 • Lè ak kote pwosedi pou retire elèv la

Tribinal Siprèm Etazini te deside ke yon Avi pou Comparer ki pa enkli lè ak kote odyans inisyal la ta pa efikas pou rezon tan sispann. Ka a se Periera v. Sessions.

Reprezantan Gouvènman an

Gouvènman an reprezante pa yon avoka Depatman Sekirite Enteryè. Divizyon Depatman an ki reprezante se Biwo Imigrasyon ak Ranfòsman Ladwàn Konseye Legal Prensipal la (OPLA). Avoka sa yo peye pou gouvènman an epi yo posede gwo pouvwa ki gen ladann anile ka yo.

Èske w bezwen pwòp avoka w nan pwosedi deplasman?

Onètman, lè mwen t ap aplike pou rezidans pèmanan, mwen te anboche pwòp avoka mwen, menmsi mwen se youn. Depatman Sekirite Enteryè a reprezante pa avoka chevronn ki gen travay se pou retire w nan peyi Etazini. Anplwaye yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ta pi bon envestisman ou ta janm fè.

Defi nan Avi pou Parèt la

Gen anpil defi yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ta fè pou konteste Avi pou parèt. Apre kòmanse pwosedi pou retire elèv la, nenpòt pati ka deplase pou rejte Avi pou Konèt la. Defi sa yo enkli:

 • Pwoblèm ak sèvis
 • Lajistis selektif
 • Pwosesis Defi
 • Etazini sitwayènte

Anile Avi pou parèt ak prejije ta vle di ke Sèvis la pa t ap kapab pote nouvo chaj. Mete fen nan pwosedi san prejije ta pèmèt li ranpli Avi a ankò.

Rele nou jodi a pou diskite sou ka ranvwa w la ak pwoblèm posib pou Avi w la pou parèt. Rele nou nan 1-888-963-7326 oswa itilize fòm ki anba a pou kontakte nou.