U viza

Viza U yo se yon kalite sekou imigrasyon pou viktim sèten krim grav tankou trafik moun, eksplwatasyon, ak atak. Moun ki gen viza U ka viv ak travay Ozetazini pou jiska kat ane epi aplike pou rezidans pèmanan Ozetazini apre twazan.

Pou konnen si w elijib pou yon viza U, rele American Dream Law Office, avoka imigrasyon nan Tampa, FL, nan 1-866-366-1039.

Kisa U Viza ye?

Viza U bay viktim ki kalifye yo nan aktivite kriminèl estati legal non imigran, ki gen ladan yon pèmi travay Ozetazini. Apre twazan, yon detantè viza U ka ajiste estati yo a yon rezidan pèmanan legal.

Ou ka kalifye pou yon viza U si ou:

 • Èske se yon viktim sèks oswa trafik travay, tòti, anlèvman, ak lòt krim grav ki te fèt nan fwontyè Etazini
 • Sibi gwo domaj fizik oswa mantal kòm rezilta krim yo mansyone pi wo a
 • Dakò pou kolabore ak ankèt la oswa pouswit jidisyè epi bay nenpòt enfòmasyon ou genyen ki ka ede ajans ki fè respekte lalwa yo anpeche aktivite kriminèl yo.

Pwosesis Aplikasyon pou Viza U

Pou aplike pou yon viza U, ou dwe depoze yon Petisyon pou Estati U Non Imigran (Fòm I-918). Aplikasyon ou a ta dwe bay prèv ki montre ou kalifye pou yon viza U. Sa a anjeneral gen ladan:

 • Dokimantasyon sou aktivite kriminèl ou te soufri
 • Afidavit ak dosye medikal nan men pwofesyonèl ki kalifye ki pwouve ou te soufri gwo mal mantal oswa fizik
 • Fòm I-918 Supplement B, aka sètifikasyon anfòsman lalwa, ki sètifye ke w ap ede aktivman oswa ou vle ede lapolis lè w bay nenpòt enfòmasyon ou genyen sou delenkan kriminèl.

Nan ka viktim krim timoun (16 an oswa mwens), paran, gadyen, oswa reprezantan ki kalifye yo ka kolabore ak ofisye ki fè respekte lalwa sou non viktim nan.

Èske w bezwen yon avoka imigrasyon pou w aplike pou yon viza U?

Rezilta aplikasyon pou viza U w la ka detèmine avni w Ozetazini. Pou minimize chans pou erè, reta, ak rejè, travay avèk yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ki kapab:

 • Asire w ke aplikasyon w lan reponn ak tout egzijans Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS).
 • Ede w jwenn epi prezante prèv ki sipòte, tankou yon deklarasyon yon pwofesyonèl sante mantal ki kalifye
 • Travay pou akselere aplikasyon w lan epi ede w prepare w pou entèvyou viza w la
 • Gide w sou aplikasyon pou yon viza U pou yon manm fanmi ki kalifye, tankou mari oswa madanm ou oswa timoun ki poko marye ki poko gen 21 an.
 • Fè apèl kont yon refi viza U si USCIS rejte aplikasyon w lan

Biwo Lalwa Rèv Ameriken: Sipò Legal pou Imigran nan Tampa, FL

Èske w se yon etranje ki viktim yon krim tankou atak, fwod travay, prizon ilegal, oswa yon lòt kalite aktivite kriminèl grav? Ou menm ak manm fanmi ki kalifye yo ka elijib pou viza U.

Avoka imigrasyon Ahmad Yakzan ak rès ekip legal Biwo Lwa Rèv Ameriken an ap sipòte w pandan tout pwosesis aplikasyon viza U w la epi fè tout sa ki posib pou ede w jwenn estati imigrasyon legal. Pou w planifye yon sesyon estrateji ak kabinè avoka nou an nan Tampa, FL, rele 1-866-366-1039 oswa kontakte nou lè l sèvi avèk fòm ki anba a.
 

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon