Sitwayènte ak Natiralizasyon

Etazini pèmèt sitwayènte pa plizyè mwayen. Vle di sa yo enkli:

 1. Sitwayènte pa nesans Ozetazini dapre INA §§301(a)-(b) ak (f)
 2. Sitwayènte youn oswa toude paran INA §§301(c)-(d) ak (g)-(h)
 3. Yon konbinezon de sitwayènte paran ak kote INA §§301(e) ak 303
 4. Apre nesans pa yon konbinezon de sitwayènte paran ak rezidans INA §§320 ak 322
 5. Natiralizasyon dapre INA §316

Sitwayènte pa nesans oswa sèten teritwa ki pa enkòpore

14 lath Amannman bay sitwayènte pa nesans Ozetazini. Etazini te respekte doktrin nan jis soli. US kont Wong Kim Ark, 169 US 649 (1898). Sa gen ladan tou moun ki fèt nan sèten teritwa ameriken ki anba kontwòl Etazini. INA §§302 ak 304-307. Sa enkli tou yon moun ki fèt nan Kanal Panama nan sèten kondisyon. 8 USC §1403. Moun ki fèt nan Commonwealth nan Northern Mariana Islands apre 9 janvye 1978, se sitwayen Etazini grasa alyans ant Etazini ak Commonwealth la. Sepandan, yon moun ki fèt nan yon kote tankou Filipin ak Samoa Ameriken yo pa sitwayen men sitwayen nan peyi Etazini epi yo pa jwenn sitwayènte nan nesans. Sepandan, yo ka jwenn sitwayènte pa natiralizasyon. Entines kont US, 160 F.Supp.3d 208 (DDC 2016).

Mank yon dosye nesans ofisyèl pa osi desizif pou konnen si yon moun fèt Ozetazini. Yo konsidere moun ki gen paran yo pa konnen yo te fèt Ozetazini sof si yo pwouve sa anvan yo gen 21 an. INA §301(f).

Sitwayènte pa akizisyon nan nesans

Yon timoun ki fèt andeyò peyi Etazini kote youn oswa toulède paran yo se sitwayen ameriken ka jwenn sitwayènte lè li fèt. INA 301(c)-(e), (g)-(h). Yon timoun ki fèt andeyò maryaj ka jwenn sitwayènte epi mande pou manman an prezan fizikman Ozetazini pou transmèt sitwayènte. INA §309(c). Yon timoun pa bezwen yon sètifika sitwayènte. Timoun ki fèt pa Assisted Reproductive Technology (ART) ka jwenn sitwayènte dapre INA §301/309 si 1) papa USC dwe paran jenetik la 2) manman USC se manman jenetik oswa 3) manman USC se manman jèstasyonèl ak legal manman an. timoun nan lè ak kote timoun nan fèt.

Rezidans Prezans Fizik Paran USC

Paran USC yon timoun dwe abite oswa prezan fizikman Ozetazini pou “transmèt” sitwayènte timoun nan. Yo defini rezidans kòm prensipal kote yon moun ap rete san atansyon sou entansyon. Savorgnan kont US, 338 US 491 (1950). Nan Sesyon kont Morales-Santana, Tribinal Siprèm Etazini te deside ke diferan prezans fizik pou manman ki pa marye ak papa vyole pwoteksyon egal. 137 S.Ct 1678 (2017). Prezans fizik pa bezwen konte pa minit. Si paran an se yon sitwayen ameriken natiralize, yo ka konte tan anvan ak apre natiralizasyon an. Matter of M-, 7 I&N Desanm 643 (RC 1958). Yon paran ka pa ke prezans konstriktif anpeche l abite Ozetazini akòz lagè oswa maladi men pouvwa lè gouvènman an te anpeche l akòz entèpretasyon erè nan lwa a. Zafè Navarrete, 12 I&N Desanm 138 (BIA 1967).

Timoun Adopte

In Marquez-Marquez kont Gonzales, 455 F.3d 548 (5th Cir. 2006) yon timoun adopte pa ka benefisye de INA §301(g) men li ka elijib dapre INA §322.

Sitwayènte pa Derivasyon atravè natiralizasyon oswa nesans US yon sèl paran anba INA §320 ak ansyen lwa dapre INA §321

Anvan Child Citizenship Act, yon timoun te kapab jwenn sitwayènte lè yon paran te vin yon sitwayen ameriken lè timoun nan te gen mwens pase 18 an epi timoun nan t ap viv Ozetazini apre yon sibvansyon rezidans pèmanan. Timoun nan te kapab tou sòti si li te abite Ozetazini epi li te nan gad legal paran sa a. INA §321. Komisyon Dapèl Imigrasyon an entèprete lwa pou mande rezidans pèmanan legal anvan laj 18 an. Zafè Nwozuzu, 24 I&N Desanm 609 (BIA 2008). Lalwa mande 1) natiralizasyon tou de paran yo 2) natiralizasyon youn nan paran yo si lòt la mouri 3) natiralizasyon paran ki gen gad legal timoun nan, oswa natiralizasyon manman timoun nan fèt deyò. nan maryaj ak lejitiman pa te fèt.

Lwa Sitwayènte Timoun

Lwa Sitwayènte Timoun chanje ansyen lwa e li rasyonalize pwosesis la. Dapre nouvo lwa a, yon timoun derive sitwayènte si 1) yon timoun se yon sitwayen pa nesans oswa natiralizasyon, 2) si paran an natiralize, timoun nan te mwens pase 18 an, 3) timoun nan abite Ozetazini kòm yon rezidan pèmanan legal; epi 4) timoun nan abite Ozetazini sou gad legal paran sitwayen ameriken an. INA §320(a). Anba INA §320(b), timoun yo adopte sitwayènte apre admisyon kòm rezidan pèmanan legal yo. Yo dwe jwenn rezidans pèmanan legalman san yo pa bay manti. Walker v. Holder, 589 F.3d 12 (1ye Cir. 2009). Yo ta dwe admèt timoun nan pou rezidans pèmanan nan dat 27 fevriye 2001 oswa apre. Gad legal vle di 1) timoun nan abite kounye a ak tou de paran yo, 2) timoun nan abite ak yon paran natirèl lòt la mouri, oswa 3) timoun nan. te fèt andeyò maryaj te lejitim ak kounye a abite ak paran natirèl la. Matter of Rivers, 17 I&N Desanm 419, 421 (BIA 1980).

Timoun nan dwe gen mwens pase 18 an nan moman li resevwa rezidans pèmanan. Gutierrez kont Lynch, 830 F.3d 179 (5yèm Cir. 2016).

Timoun ki fèt andeyò maryaj ka reklame sitwayènte nan men manman yo lè manman an natiralize. Timoun ki reklame sitwayènte derive atravè papa yo ka itilize lwa lejitiman yo nan kote rezidans lan nan moman nesans la.  Zafè Lakwa, 26 I&N Desanm 485 (BIA 2015). Lalwa pa garanti pitit bèlfi yo paske yo enkli yo nan definisyon INA §101(c). Zafè Guzman-Gomez, 24 I&N Desanm 824 (BIA 2009).

Sètifika Sitwayènte anba INA §322

Yon timoun ki pa jwenn sitwayènte atravè natiralizasyon youn paran ka aplike pou yon sètifika sitwayènte si 1) youn paran se yon USC; 2) timoun nan prezan fizikman tanporèman Ozetazini anba yon admisyon legal epi li nan sitiyasyon, 3) timoun nan gen mwens pase 18 an, epi 4) timoun nan andeyò Etazini nan gad legal yon papa ki te nan Etazini pou 5 ane 2 ladan yo apre laj 14 an. Yon timoun ka jwenn yon sètifika nan 5 ane apre lanmò yon paran si gen granparan oswa gadyen sitwayen ameriken. Yon timoun adopte dwe te adopte anvan 16 an. 8 CFR §322.

Yon timoun ki gen paran ki pa satisfè egzijans prezans fizik yo ka toujou jwenn yon sètifika si granparan Etazini abite Ozetazini pou 5 ane 2 ladan yo te apre 14 an.th anivèsè nesans. INA §322. Si granparan an te mouri, lè sa a timoun nan toujou kalifye si granparan an te rankontre prezans fizik la anvan li pase. Timoun ki fèt ak manm fòs lame yo egzante de tout kondisyon sa yo dapre INA §322(d). Aplikasyon an depoze sou fòm N-600K anvan timoun nan antre Ozetazini. Moun ki otreman elijib ka ranpli fòm N-600 si yo Ozetazini.

Natiralizasyon pa aplikasyon

Yon imigran ka vin yon sitwayen pa natiralizasyon. Moun nan dwe ranpli kondisyon sa yo:

 • Imigran an dwe yon rezidan pèmanan legal. Si imigran an te jwenn rezidans pèmanan nan yon erè oswa pa fwod, yo t ap refize natiralizasyon li. Reganit v. Secy., DHS 814 F.3d 1253 (11yèm Cir. 2016). Rezidan pèmanan kondisyonèl ka aplike pou natiralizasyon si yo ranpli kondisyon prezans fizik yo. Zafè Paek, 26 I&N Desanm 403, 406-07 (BIA 2014). Dat efektif rezidans lan anile pou aplikan ki te ajiste anba la Lwa Ajisteman Kiben or asilye yo.
 • Dwe gen omwen 18 an dapre INA §334(b) sof si yo anile kondisyon pou laj pou sèvis militè.
 • Imigran an dwe satisfè kondisyon pou rezidans kontinyèl ak prezans fizik. Rezidan pèmanan legal la pou senk ane sof si li marye ak yon sitwayen ameriken. Si marye ak yon sitwayen ameriken koup la dwe 1) konjwen sitwayen ameriken an te yon sitwayen ameriken depi twazan, epi 2) pati yo ap viv nan yon inyon matrimonyal pou 3 zan. 8 CFR §319.1(a)(3). Pa gen okenn egzijans ke maryaj la te predikate pou rezidans pèmanan. K ap viv nan yon inyon matrimonyal vle di ke koup la ap viv ansanm. S. v Maduno, 40 F.3d 1212 (11yèm Cir. 1994). Separasyon envolontè, sepandan, pa ka koupe kalifikasyon. Yon mari oswa madanm oswa yon timoun ki maltrete ka aplike tou anba règ 3 zan. INA §319(a). Moun nan dwe abite tou pou omwen twa mwa nan eta kote li aplike a. INA §316(a). Yon elèv ki ale nan yon enstitisyon andeyò eta li ka aplike nan eta enstitisyon an oswa eta kote li rete a. Moun nan dwe rete Ozetazini tou pou mwatye nan senk oswa twa ane yo. Imigran an dwe abite Ozetazini tou depi lè aplikasyon an rive nan dat admisyon nan sitwayènte. Id Dezòd nan rezidans ant 6 mwa ak 1 ane kreye yon sipozisyon refutabl abandon rezidans. Faktè ki ka itilize pou montre ke yon imigran pa t abandone rezidans yo enkli 1) pa sispann travay Ozetazini; 2) prezans fanmi imedya Ozetazini; 3) kenbe aksè konplè nan kay Ozetazini ak 4) pa jwenn travay aletranje. Yon absans ki dire plis pase yon ane ap deranje rezidans. Yon moun ki gen dezòd rezidans yo ka reaplike 4 ane ak yon mwa apre li vin Ozetazini. Yon moun ki kalifye anba règ 3 zan ka aplike apre dezan ak yon mwa. Gen sèten egzanpsyon ki gen ladan sèvis nan militè a, mari oswa madanm, ak pitit manm sèvis yo, anplwaye k ap travay aletranje pou gouvènman ameriken an oswa òganizasyon entènasyonal yo.
 • Imigran an dwe yon moun ki gen bon karaktè moral pou peryòd lalwa mande a e jiska sitwayènte. Yon manm nan militè a dwe pou yon ane. Bay fo temwayaj kapab yon bar pou etabli bon karaktè moral. INA 101(f)(6). Materyalite se pa yon konsiderasyon nan analiz sa a. Sèten krim tou anpeche jwenn bon karaktè moral. Yon moun ki te komèt touye moun gen pou tout tan anpeche etabli bon karaktè moral. Bar pèmanan an aplike tou pou moun ki kondane pou yon krim ki agrave. Yon moun ki te resevwa yon padon anvan oswa pandan peryòd legal la ka toujou etabli bon karaktè moral. 8 §§CFR 316.10 (c)(2)(i) ak (ii). Vote ilegalman oswa fè fo reklamasyon sou sitwayènte kapab tou anpeche yon konklizyon nan bon karaktè moral, sof si 1) chak paran te yon sitwayen ameriken, 2) aplikan an te abite pèmanan Ozetazini anvan 16 ak 3) li rezonab kwè ke li te yon sitwayen ameriken. Ofisye a gendwa toujou apwouve aplikasyon an si moun nan pa nan pwosedi ranvwa lè l sèvi avèk faktè sa yo 1) lyen fanmi, 2) absans istwa kriminèl, 3) dosye edikasyon ak lekòl, 4) istwa travay, 5) lòt konpòtman ki respekte lalwa. enkli peye taks, 6) patisipasyon kominote a, 7) kredibilite ak 8) kantite tan Ozetazini. Yo ka itilize poligami ak komisyon zak kriminèl tou pou refize yon aplikasyon.
 • Imigran an dwe atache tou ak prensip Konstitisyon an dapre INA §316(a)(3).
 • Imigran an dwe dispoze tou pou pote zam, fè sèvis ki pa konbatan, oswa travay ki gen enpòtans nasyonal.
 • Imigran an dwe demontre tou konesans Angle ak Istwa ak Gouvènman Etazini
 • Imigran an dwe pran sèman l tou.

Tanpri rele nou si w kalifye pou sitwayènte atravè estati derive, oswa si w kalifye pou aplike pou natiralizasyon.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon