Viza imigran ki baze sou travay

Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon (INA) pèmèt travay ki baze sou viza imigran. Elijiblite pou viza sa yo depann de background moun nan, edikasyon, istwa travay, ak kalite travay. Gen senk kategori ki pèmèt klasifikasyon sa yo. Kèk nan kategori sa yo mande pou yon sètifika travay nan Depatman Travay ak kèk pa fè sa. Nou pral diskite sou 4 nan kategori sa yo sou paj sa a.

Premye Kategori Travay Preferans (EB-1) anba INA §203(b)(1)

Etranje ki gen kapasite ekstraòdinè INA 203(b)(1)(A): Visa imigran sa a disponib pou imigran ki gen kapasite ekstraòdinè nan syans, boza, edikasyon, biznis oswa atletik. Moun sa yo dwe jwenn rekonesans nasyonal oswa entènasyonal grasa dokimantasyon anpil. Moun sa yo dwe chèche antre pou kontinye travay yo nan domèn kapasite ekstraòdinè. Anfen, antre moun sa yo ta benefisye Etazini. Menmsi règleman yo pa egzije sa, dokimantasyon benefis sa yo ka benefisye. Moun sa yo pa bezwen yon anplwayè, men yo dwe gen entansyon kontinye travay yo Ozetazini. INA §204(a)(1); 8 CFR §204.5(h)(5). Kongrè a te gen entansyon viza sa yo pou yon ti pousantaj moun ki te monte nan tèt la nan domèn efò yo. Prèv yo dwe genyen ladan yo:

 1. Prèv yon sèl siksè tankou yon gwo prim entènasyonalman rekonèt (Noble Prize); oswa
 2. Dokimantasyon nenpòt twa nan bagay sa yo:
  • Resevwa pi piti prim oswa prim rekonèt nasyonalman oswa entènasyonalman;
  • Manm nan yon asosyasyon nan domèn ki klasifikasyon yo ap chèche ki mande reyalizasyon pa manm yo;
  • Pibliye materyèl sou moun nan nan piblikasyon pwofesyonèl oswa pi gwo komès;
  • Patisipasyon kòm yon jij nan travay lòt moun;
  • Prèv kontribisyon orijinal syantifik, eskolè, atistik, atletik, oswa ki gen rapò ak biznis;
  •  Patènite atik savan yo nan domèn nan;
  • Ekspozisyon atistik oswa vitrin;
  • Pèfòmans nan yon wòl dirijan oswa kritik pou òganizasyon oswa etablisman ki gen yon repitasyon distenge;
  • Segondè salè oswa salè nan relasyon ak lòt moun nan domèn nan;
  • Siksè komèsyal nan atizay pèfòmans.

Soumèt prèv ki pwouve twa nan kategori sa yo pa dezitif epi Sèvis Imigrasyon ak Natiralizasyon Etazini dwe toujou fè yon detèminasyon final sou kalifikasyon. Chay prèv la se sou aplikan an epi yo dwe montre l pa prèv ki pi enpòtan. Zafè Chawathe, 25 I&N Desanm 369 (AAO 2010).

Pwofesè eksepsyonèl ak chèchè anba INA §203(b)(1)(B):

Imigran sa yo dwe rekonèt entènasyonalman kòm eksepsyonèl nan yon domèn akademik espesifik. Imigran sa yo dwe kanpe apa atravè distenksyon ki baze sou rekonesans entènasyonal yo. Moun mwen an gen 3 zan eksperyans nan ansèyman oswa rechèch nan domèn li. Yo ka itilize eksperyans nan ansèyman pandan y ap rive nan yon diplòm si moun nan atenn li. Moun nan dwe chèche antre pou youn nan rezon sa yo:

 • Yon pozisyon nan yon inivèsite oswa yon enstitisyon edikasyon siperyè;
 • Yon pozisyon konparab nan yon inivèsite; oswa
 • Yon pozisyon konparab pou fè rechèch pou yon anplwayè prive si lèt la anplwaye twa chèchè aplentan.

Òf pou travay la dwe endefini oswa pou yon dire san limit. Aplikan an dwe soumèt prèv omwen de nan bagay sa yo:

 • Resevwa gwo pri oswa prim;
 • Manm nan yon asosyasyon ki mande siksè eksepsyonèl;
 • Pibliye materyèl nan piblikasyon pwofesyonèl ekri sou aplikan an;
 • Prèv pou jije travay lòt moun;
 • Prèv rechèch syantifik orijinal yo;
 • Patè oswa atik oswa liv nan domèn nan.

Dapre 8 CFR §204.5(i)(2), yon kou etid konplè defini kòm yon gwoup konesans espesyalize yo ofri pou etid nan inivèsite Etazini. USCIS ta anplwaye menm pwosesis mansyone pi wo a pou detèmine kalifikasyon. Anplwayè a dwe gen kapasite pou peye anplwaye a.

Egzekitif ak Manadjè miltinasyonal yo INA §203(b)(1)(C):

Imigran an dwe te travay aletranje pou yon ane (nan 3 dènye ane yo) pa konpayi an oswa kòporasyon oswa lòt antite legal oswa yon afilye oswa yon sipòtè. Afilye yo enkli antite ki posede ak kontwole pa menm gwoup moun nan apeprè menm pousantaj yo. 8 CFR §204.5(j)(2). Filiales yo ka yon antrepriz si yo gen menm kontwòl ak pouvwa veto. Moun ki fè demann lan dwe montre relasyon antrepriz la e ke konpayi an ap kontinye egziste apre Benefisyè a imigre. Benefisyè a dwe antre Ozetazini pou l kontinye travay pou menm patwon an. Konpayi an dwe fè biznis nan Etazini pou yon ane.

Kapasite jesyon ak egzekitif defini anba INA §101(a)(4). Kapasite jesyon vle di ke anplwaye a pèsonèlman:

 • Jere òganizasyon, depatman, sibdivizyon, fonksyon, oswa eleman yo;
 • Sipèvize ak kontwole travay lòt anplwaye sipèvize, pwofesyonèl oswa manadjè;
 • Gen otorite pou anboche ak revoke anplwaye ak lòt sibòdone; epi
 • Egzèsis diskresyon sou operasyon chak jou nan aktivite oswa fonksyon an.

Kapasite egzekitif defini kòm yon devwa nan yon òganizasyon kote Benefisyè a pèsonèlman:

 • Dirije jesyon òganizasyon an;
 • Etabli objektif ak politik;
 • Egzèsis lajè latitid nan desizyon diskresyonè; epi
 • Resevwa sèlman sipèvizyon jeneralize oswa direksyon nan men egzekitif wo nivo, konsèy direktè, oswa aksyonè.

Dezyèm Preferans (EB-2) INA §203(b)(2)

Kategori preferans sa a se pou manm nan pwofesyon yo ki gen degre avanse oswa imigran ki gen kapasite eksepsyonèl. Diplòm avanse dwe pi wo pase yon bakaloreya e li ta ka mwen pa yon BA ak eksperyans travay.

Pozisyon Benefisyè a ta okipe a dwe egzije yon diplòm avanse epi moun nan dwe posede kalifikasyon yo. Yon pwofesyonèl defini nan INA §101(a)(32).

Dispozisyon Enterè Nasyonal disponib pou moun ki ta anrichi Etazini. Moun ki gen djòb nan Orè A pa oblije teste mache travay la epi yo pa gen yon òf travay nan moman ajisman I-485 la.

Diplòm bakaloreya plis senk ane eksperyans:

Yon diplòm bakaloreya ak senk ane eksperyans pwogresif se ekivalan a yon diplòm MA. 8 CFR §204.5(k)(3)(i)(B). Entansyon Kongrè a montre ke yon moun ki gen konbinezon sa a gen ekivalan a yon degre avanse. Règ USCIS se ke BA a pa ka satisfè pa yon konbinezon de eksperyans ak edikasyon men yo ka satisfè pa yon konbinezon de edikasyon. Senk ane eksperyans pwogresif yo dwe enplike plis responsablite ak konesans nan domèn espesyalite.

Definisyon Kapasite Eksepsyonèl:

Kapasite eksepsyonèl defini kòm yon degre nan ekspètiz siyifikativman pi wo pase nivo nòmalman rankontre. Zafè Kim, 12 I&N Desanm 758 (AV 1968). Aplikan an dwe montre prèv 3 nan bagay sa yo:

 • Degre ki gen rapò ak domèn nan espesyalite;
 • Lèt patwon yo ki montre 10 ane eksperyans;
 • Lisans pou pratike yon pwofesyon;
 • Aplikan an te kòmande yon salè ki demontre kapasite eksepsyonèl;
 • Membersha ip nan asosyasyon pwofesyonèl; epi
 • Rekonesans pou akonplisman ak kontribisyon enpòtan nan endistri a.

Yo ka soumèt prèv konparab ki gen ladan lèt opinyon ekspè. 8 CFR §204.5(k)(3)(iii). Sa a gen ladan atlèt ak animatè. De etap yo pwosesis nan Kazary yo itilize pou montre kapasite eksepsyonèl.

Egzansyon Enterè Nasyonal (NIW):

Yon egzansyon enterè nasyonal disponib anba INA §203(B)(2)(B). Patwon an oswa aplikan an ka siyen petisyon an. Zafè Dhanasar, 26 I&N Desanm 884 (AAO 2016). Pou kalifye pou egzansyon an, Benefisyè a dwe soumèt yon ETA-9089 ak yon deklarasyon ki sipòte reklamasyon an. 8 CFR §204.5(k)(4)(ii). Dispozisyon an disponib sèlman pou petisyon EB-2. Nan Dhanasar, AAO te pibliye nouvo kategori pou egzansyon an. Dapre desizyon an, aplikan an dwe montre 1) efò yo pwopoze a gen enpòtans nasyonal ak merit sibstansyèl; 2) li byen pozisyone pou l avanse efò a; epi 3) li ta benefisye pou Etazini anile sètifika travay la. Dhanasar, nan 889 non. 9.

Doktè yo ka kalifye pou yon Physician National Interest Waivers (PNIW). Entènasyonal diplome medikal (IMG) yo anpeche antre Ozetazini. Sepandan, rezon inadmisibilite a pa aplike nan sitiyasyon sa yo:

 1. Aplikan an genyen yon sètifika nan Komisyon Edikasyon an pou Gradye Medikal Etranje, li konpetan nan lang angle ak egzamen an nan evalyasyon konpetans klinik. 8 CFR §214.2(h)(viii)(B);
 2. Doktè nan renome entènasyonal oswa nasyonal;
 3. Pa antre Ozetazini pou vin yon doktè, ki gen ladan pwofesè, moun ki antre nan yon lòt kategori preferans, oswa lè li antre kòm yon asil.

Dapre INA §203(b)(2)(B)(ii) si doktè a ap antre Ozetazini anba yon òf travay, doktè a dwe jwenn yon sètifika travay oswa yon dispans enterè nasyonal. Gen kèk doktè ki ka travay nan yon zòn ki pa merite pou simonte egzijans J-2 2 ane yo. Pou jwenn benefis sa a, doktè a dwe montre 1) li dwe travay nan yon zòn ki manke sante oswa pou VA a; 2) yon ajans federal oswa eta a dwe detèmine ke travay la ta nan enterè nasyonal la; epi 3) dwe travay nan zòn nan pou 5 ane anvan li vin kalifye pou ajisteman estati oswa viza imigran. 8 CFR §214.2(a)-(c).

Yon diplome medikal etranje ka aplike tou anba pwosesis sètifikasyon travay regilye a. 8 CFR §214.2(a)-(c).

Twazyèm Kategori Travay Preferans (EB-3) INA §203(b)(3)

Kategori sa a gen twa kalite imigran:

 1. Pwofesyonèl: Moun ki gen diplòm bakaloreya oswa ekivalan etranje ak pwofesyonèl
 2. Travayè kalifye: pou imigran ki gen òf travay aplentan epi ki mande pou omwen dezan fòmasyon oswa eksperyans travay.
 3. Lòt travayè yo

Yon sètifika travay nesesè pou imigran sa yo. Yon Egzansyon Enterè Nasyonal pa disponib men kèk nan okipasyon sa yo ka tonbe anba Orè A.

Katriyèm Preferans (EB-4) Espesyal imigran anba INA §203(b)(4)

Kategori sa a gen ladann plizyè imigran, tankou rezidan ki retounen, moun ki repran sitwayènte Etazini ak travayè relijye yo.

Rezidan ki retounen yo se moun ki pa t abandone rezidans yo men ki pa gen yon kat I-551 valab. Rezidan an ta depoze fòm DS-117 ak tout prèv pou montre li pa abandone rezidans li. Yo ta bay li ak Visa Imigran SB-1. Kategori sa a gen ladan tou vwayajè ki soti nan fwontyè yo ki se Rezidan Pèmanan Legal ki abite nan Kanada oswa Meksik ak vwayaje ale nan Etazini. Tan ki pase deyò sou sitiyasyon banlye pa kapab pou rezon natiralizasyon.

Travayè relijye yo enkli minis oswa travayè relijye ki:

 1. Pandan 2 zan imedyatman anvan petisyon an te yon manm nan yon denominasyon relijye ki gen yon bon fwa, ki pa gen pwofi, objektif relijye;
 2. Moun nan chèche antre Ozetazini pou travay pou omwen 35 èdtan kòm yon minis oswa yon travayè relijye; epi
 3. Moun nan ap travay kòm yon minis oswa yon vokasyon relijye Ozetazini oswa aletranje pou omwen dezan imedyatman anvan petisyon an. De ane yo pa oblije nan estati legal. Yon fwa ke 2 ane yo etabli epi I-360 apwouve, moun nan ka ajiste si li te soti nan estati pou mwens ke 180 jou. Gen kèk repo nan 2 zan yo pèmèt toutotan 1) aplikan an te toujou travay nan yon relijyon relijyon 2) repo a pa t depase 2 zan 3) objektif la se te plis edikasyon relijye 4) aplikan an te toujou yon manm nan denominasyon. Travay la dwe swa aplentan oswa kontinyèl. Pou satisfè egzijans 2 zan moun nan ta dwe jwenn konpansasyon.

Special Immigrant Juveniles (SIJ) yo enkli tou nan kategori sa a. Sa a se yon ibrid ant lwa depandans eta ak lwa imigrasyon Etazini. Kondisyon pou kalite klasifikasyon sa a se jan sa a:

 1. Timoun nan dwe gen mwens pase 21 an nan moman li depoze I-360 la
 2. Yon tribinal eta te deklare li depandan anvan li te gen 18 an
 3. Ki gen reyinifikasyon ak youn nan paran li se pa yon opsyon solid, ak
 4. Nan pi bon enterè li pou li pa retounen nan peyi sitwayènte paran an

Tanpri rele nou si w gen nenpòt kesyon konsènan kategori sa yo.

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon