Dispans anba INDA §212(H)

Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon (INA) genyen anpil egzansyon. Objektif prensipal egzansyon sa yo se pou pèmèt moun ki abite Ozetazini, oswa moun ki gen lyen solid, rete Ozetazini. Youn nan egzansyon sa yo se yon egzansyon anba INA §212(h). Egzansyon sa a aplikab pou plizyè rezon inadmisibilite dapre INA, tankou:

Gen twa egzansyon anba INA §212(h):

Pwostitisyon ak Krim Plis pase 15 Ans anba INA §212(h)(1)(A):

Dispozisyon sa a disponib pou moun ki pa admisib INA §212(a)(2)(D) pou pwostitisyon oswa pou krim ki te fèt sa gen plis pase 15 ane. Nan de ka sa yo, imigran an pa oblije montre difikilte bay yon fanmi ki kalifye. Imigran an dwe montre ke li te reyabilitasyon epi admisyon li pa ta kontrè ak enterè nasyonal Etazini.

Marigwana Possession Waiver Under INA §212(h):

Gen yon egzansyon limite nan inadmisibilite anba INA §212(h) pou posesyon marigwana mwens pase 30 gram marigwana. Kantite marigwana a enplike yon ankèt espesifik sikonstans epi li pa yon ankèt kategorik. Matter of Martinez-Espinoza, 25 I&N Desanm 118, 124 (BIA 2009). Kondanasyon pou atik dwòg dwe gen rapò ak posesyon mwens pase 30 gram marigwana pou yo ka dispans. INA §212(h).

Lwa sou Vyolans kont fanm (VAWA) Self-Petitioners Waiver Under INA §212(h):

Anba INA §212(h)(1)(C), moun ki fè demann pwòp tèt yo anba Lwa Vyolans Kont Fi yo ka aplike pou yon dispans. Egzansyon sa a aplike pou rezon ki kouvri anba rezon inadmisibilite ki mansyone pi wo a. Imigran an pa oblije montre gwo difikilte nan ka sa a.

Estanda ogmante pou diskresyon anba INA §212(h):

Jounal INA §212(h) egzansyon se trè diskresyonè. Gen yon estanda diskresyon ogmante pou imigran ki kondane pou krim vyolan oswa danjere anba 8 CFR §§212.7(d) ak 1212.7(d). Estanda sa a trè difisil pou satisfè e imigran an dwe montre difikilte sa a ta rive pou fanmi ki kalifye yo oswa pou tèt li. Yo te aplike estanda ogmante sa a nan ka sa yo:

 • Vòl blende
 • Vòl
 • Abi seksyèl sou yon minè
 • Aji malen ak lasif sou yon timoun
 • Atak agrave
 • Vòl ame ak yon zam afe
 • Vole nan yon kay ak ofisye reziste ak vyolans

Yon fwa estanda sa a aplikab, lè sa a aplikan an dwe montre difikilte sa a.

Gen plizyè ba pou sekou anba INA §212(h). Premyèman, yon rezidan pèmanan legal ki te kondane pou yon krim ki agrave pa elijib pandan yon moun ki pa LPR ka kalifye. Yon lòt limit se kondisyon pou yon rezidan pèmanan legal te rete kontinyèlman Ozetazini pandan sèt ane anvan aplikasyon an pou egzansyon an.

Aplikasyon pou rezidans pèmanan yo trè enpòtan. Kondanasyon krim yo mansyone pi wo a ka gen konsekans grav sou kapasite pou jwenn estati sa yo. Rele nou jodi a pou diskite sou aplikasyon w lan, sitou si diskisyon ki anwo a aplike pou ou.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo
  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*