Kisa ki ka fè pou sispann pwosedi pou retire mwen an?

Anjeneral si w kalifye pou nenpòt kalite sekou, si w marye ak yon sitwayen ameriken oswa si w gen yon aplikasyon azil ki ta ka depoze devan jij la, Lè sa a, sa ou dwe fè se ou ka itilize sa pou soulajman nan ranvwa. epi ou ka rete isit la nan peyi a. Kidonk, ou ka aplike pou sekou devan yon jij imigrasyon.

Ki kondisyon yo genyen pou anile nan retire elèv la?

Sa depann de ki kalite anilasyon anilasyon an. Gen twa oswa kat nan yo. Genyen anilasyon anilasyon pou rezidans pèmanan, anilasyon anilasyon pou rezidans ki pa pèmanan ak anilasyon anilasyon pou aplikan VAWA, ki se Lwa sou Vyolans Kont Fi. Nou ap pale de premye a, ou dwe rete Ozetazini kòm yon rezidans pèmanan pou omwen sèt ane epi ou pa ka komèt yon krim ki agrave epi anjeneral gen kèk kalite konekte ak Etazini, kidonk ou dwe gen yon fanmi, tout bagay sa yo. Anjeneral li ede, se pa yon kondisyon, men gen yon moun isit nan peyi a vrèman ede. Se konsa, sa a anile nan retire anba 42A pou rezidan pèmanan. Ki pa pèmanan anjeneral ou oblije rete isit la Ozetazini pou plis pase 10 ane epi ranvwa ou ta gen pou lakòz difikilte ekstrèm ak etranj nan fanmi ou ki kalifye yo e sa se anjeneral timoun ki poko gen 21 ki se sitwayen ameriken ki rezidans pèmanan oswa mari oswa madanm ou ki se yon Sitwayen ameriken oswa yon rezidan pèmanan e mwen te pale de difikilte pi bonè. Ou pa ka sipòte yo, yo gen pwoblèm medikal, bagay konsa. Lè sa a, y ap ba w anilasyon anilasyon an, jij la ta anile ranvwa ou epi li pa kite w depòte w epi w ap jwenn rezidans pèmanan apre sa. VAWA, ki se Lwa sou Vyolans sou Fanm yo, ou dwe bat oswa maltrete pa yon sitwayen ameriken ki rezidan pèmanan ak VAWA, ou dwe gen yon bon turpitude moral epi ou la Ozetazini pou omwen twazan. epi answit, ou dwe pwouve difikilte pou ou oswa pou yon moun ki depandan. Kidonk, ou pa bezwen gen yon fanmi ki kalifye pou w ka anile VAWA.

Ki sa ki nesesè pou yo akòde azil?

Fondamantalman se menm kondisyon pou azil devan jij imigrasyon an oswa si se devan USCA, se menm kondisyon an. Ou dwe kalifye kòm yon refijye dapre Konvansyon Refijye a e sa se anba senk rezon... Opinyon politik, manm nan yon gwoup politik oswa sosyal, ras, relijyon, orijinal natirèl, opinyon politik ak manm nan yon gwoup politik oswa sosyal. Ou dwe pwouve ke lavi ou pral an danje si ou tounen nan peyi ou baze sou youn nan senk gwoup sa yo ke mwen te site. Annou dir par egzanp enn bann ka ki mon’n fer se fanmir en disident politik an Lafrik. Papa yo te yon figi politik ann Afrik e yo te kenbe l e yo te tòtire l. Videyo li yo te literalman sou televizyon nasyonal nan peyi li. Kidonk, nou te kapab sèvi ak opinyon politik sa a pou jwenn azil pou pitit li yo Ozetazini. Donk sa yo rele imputation. Imputasyon vle di w ap impute opinyon politik papa a oswa frè a oswa fanmi an parapò ak manm fanmi an. Menmsi moun sa a pa gen menm kwayans ak moun w ap imputer la, ou ka toujou enpoze moun sa a. Se konsa, ou dwe kalifye kòm yon refijye anba Konvansyon Refijye a ak jan mwen te di, sa a fondamantalman di, "Lavi mwen pral an danje oswa mwen nan pi gwo chèn nan pwoblèm si mwen tounen nan peyi mwen an pase rete li nan la. Etazini,” baze sou youn nan senk rezon sa yo.

Ki sa ki se kenbe nan retire oswa depòtasyon?

Avèk kenbe li se prèske menm bagay ak azil, men anjeneral gen yon faktè ki pa pèmèt fè ou kalifye pou azil. Pa egzanp, si ou te isit Ozetazini pou plis pase yon ane, anjeneral ou pa kalifye pou azil sof si ou gen yon eksepsyon, men si ou la pou plis pase yon ane epi ou pwouve ke ou se yon refijye epi ou pa elijib pou azil, Lè sa a, ou aplike pou kenbe pou retire elèv la epi li depann de ki kalite kenbe pou retire elèv la. Mwen panse ke ou ka fè li anba konvansyon tòti a, se youn nan yo. Li pèmèt ou rete isit Ozetazini pou tout tan, toutotan pa gen okenn chanjman nan sikonstans ki pèmèt ou tounen nan peyi ou. Donk pa ekzanp, pati politik la, ou te gen yon revolisyon, pati politik ou te sipòte a kounye a sou pouvwa, lè sa a lavi ou pa an danje ankò, pou ou ka tounen. Se konsa, se sa ki kenbe. Anjeneral ou gen dwa travay Ozetazini, ou jwenn yon pèmi travay, men sa ka revoke. Menm azil ka anile si ou bay manti sou aplikasyon w lan, pa egzanp, men se sa ki kenbe oswa retire.

Ki lè sitiyasyon ajisteman rezidan pèmanan se yon opsyon solid?

Lè ou kalifye pou li. Si ou gen yon bagay ki pèmèt ou aplike pou ajisteman estati. Kidonk, si w marye ak yon sitwayen ameriken, ou ka aplike pou ajisteman sitiyasyon devan jij la epi jwenn li. Ou ka kalifye tou pou rezidans pèmanan. Pa egzanp, si pitit gason w oswa pitit fi w gen plis pase 21 an epi yo se sitwayen ameriken, lè sa a ou ka aplike pou rezidans pèmanan devan jij la. Kidonk, si ou kalifye pou ajisteman estati epi ou pa gen okenn fason pou diskalifye kèk ajisteman estati epi mete yon egzansyon pou inadmisiblite oswa depòtabilite, Lè sa a, ou pral kapab rete Ozetazini lè w jwenn estati ajisteman devan an. jij.

Ki sa ki sou egzansyon depòtabilite ak inadmisibilite?

Inadmisibilite ak depòtabilite gen anpil dispans yo menm ak gen yon pakèt nan yo. Si w ale gade sit entènèt mwen an, gen yon gwo seksyon sou inadmisibilite ak dispans.

Kilè legalizasyon ak rejis posib?

Li enposib pou yon moun, si ou pa te aplike pou legalizasyon oswa rejis nan pwen sa a, ou pa pral kapab jwenn li. Se yon kalite bagay demode. Yon sèl bagay ke mwen vle mansyone apre sispansyon depòtasyon sa a, ki te konn ansyen fòm soulajman an epi answit li te chanje anilasyon anilasyon an. Se konsa, sispansyon, sof si ou te nan pwosedi retire depi anvan 1996, ki se trè enposib, ou pa pral kapab jwenn sispansyon nan retire. Se konsa, li nan kalite date.

Pou plis enfòmasyon sou Zafè imigrasyon yon premye konsiltasyon se pwochen pi bon etap ou. Jwenn enfòmasyon ak repons legal w ap chèche lè w rele 1-888-963-7326 jodi a.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon