Otorizasyon Travay

Estanda otorizasyon travay yo aplike pi estrikteman pase yo te konn ye. Travayè ki pa sitwayen oswa rezidan pèmanan legal dwe montre ke yo gen otorizasyon apwopriye nan men otorite imigrasyon anvan yo ka travay legalman Ozetazini.

Nan American Dream™ Law Office, nou konnen ki jan li enpòtan pou jwenn fòm otorizasyon travay pi vit posib. Nou konnen tou ki jan pou fè pou evite erè aplikan yo souvan fè lè y ap aplike pou otorizasyon travay, ak ki jan aplikan yo ka demontre ke yo satisfè kalifikasyon yo. Lè ou pèmèt nou ede nou ak pwosesis pou jwenn otorizasyon travay, nou ka anpeche anpil pwoblèm anvan yo rive epi ede w rezoud nenpòt difikilte oswa reta pi vit posib.

Ki sa ou bezwen anvan ou ka travay?

Gen kèk travayè ki antre Ozetazini ak viza ki pèmèt yo jwenn travay san fòm otorizasyon travay espesifik. Yo ka gen restriksyon nan travay pou yon sèl anplwayè espesifik oswa yo ka gen opsyon pou chanje travay. Lòt travayè k ap antre Ozetazini bezwen aplike pou otorizasyon travay fòmèl anvan yo kapab pran travay. Gen lòt ankò ki pa elijib pou travay nan yon travay peye ditou. 

Premye etap la se detèmine nan ki kategori ou anfòm epi asire w ke ou respekte règ ki aplikab pou kategori sa a. Vyolasyon règ ki gen rapò ak travay yo ka gen yon enpak negatif sou estati imigrasyon ou. Nan anpil sitiyasyon, yon anplwayè dwe depoze yon petisyon nan Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ameriken (USCIS) epi jwenn apwobasyon nan men Depatman Travay Ameriken an anvan yo kapab anboche travayè ki soti andeyò peyi Etazini.

Dokiman Otorizasyon Travay

Fòm I-766 Dokiman Otorizasyon Travay (EAD) se youn nan dokiman ki pi komen travayè etranje itilize pou pwouve ke yo kalifye pou travay legal Ozetazini Malgre ke USICS refere a EAD kòm yon dokiman, li jeneralman bay kòm yon idantifikasyon. kat ki sanble ak yon kat vèt.

Travayè ki bezwen aplike pou yon EAD pou travay genyen ladan yo:

 • Aplikan viza k ap tann aksyon sou yon ajisteman estati Fòm I-485 ki annatant
 • Aplikan k ap tann aksyon sou yon aplikasyon azil Fòm I-589 ki annatant
 • Travayè nan peyi Etazini sou yon viza ki pèmèt travay sèlman apre yo fin jwenn otorizasyon travay (tankou yon viza elèv F-1 oswa M-1)
 • Moun yo akòde estati refijye oswa azil
 • Moun ki kalifye pou sèten kalite sekou tankou viza U pou viktim aktivite kriminèl

Yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ka revize sitiyasyon w pou detèmine si w bezwen jwenn yon EAD pou w ka travay epi ede w ak pwosesis aplikasyon an. Anplis depoze Fòm I-765 obligatwa a, aplikan yo dwe prezante dokiman ki apwopriye pou montre yo satisfè kondisyon elijiblite yo. Pifò EAD yo akòde pou yon peryòd youn oswa de ane men yo ka renouvle souvan.

Yon Avoka Imigrasyon Devwe Kapab Ede w Jwenn Otorizasyon pou Travay

Kondisyon pou otorizasyon travay Ozetazini yo konplèks epi yo chanje souvan an repons a presyon politik ak sikonstans ekonomik yo. Lè w konsilte yon avoka otorizasyon travay ki gen eksperyans nan Biwo Lwa American Dream™, nou ka ede w pwofite tout opòtinite ki disponib epi asire aplikasyon w yo ranpli tout kondisyon aktyèl yo. Kontakte nou kounye a pou chèche konnen ki jan nou ta ka ede satisfè bezwen ou yo.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon